Stowarzyszenie Aktywny Ćmińsk

Stowarzyszenie Aktywny Ćmińsk

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Ćmińsk, świętokrzyskie

Stowarzyszenie „Aktywny Ćmińsk” jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, opierających swoją działalność na pracy społecznej swych członków. 

Celem Stowarzyszenia jest: 
1. Działanie na rzecz społeczności lokalnej, organizacja i wspieranie życia społecznego, sportowego, kulturalnego i integracji międzypokoleniowej mieszkańców. 
2. Upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu, promującej zdrowy styl życia i profilaktykę antyuzależnieniową, ochronę i promocję zdrowia.
3. Upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej, promocja, rozwój turystyczny i gospodarczy miejscowości Ćmińsk, gminy Miedziana Góra i Regionu Świętokrzyskiego, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i promocji naturalnych walorów przyrodniczo – krajobrazowych gminy.
4. Popularyzowanie wartości patriotycznych, wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania wartości, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
5. Inicjowanie rozwoju zawodowego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom. 
6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży, wspieranie podstawowych funkcji rodziny, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń zachowania, wyrównywanie szans edukacyjnych i organizowanie różnych form wypoczynku.
7. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych, działalności charytatywnej, pomocy społecznej, działalności na rzecz pomocy ofiarom nieszczęśliwych wypadków, zdarzeń losowych, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, promocja i organizacja wolontariatu.

Wpłaty

Ładuję...