Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ARKADIA

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ARKADIA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Toruń, kujawsko-pomorskie

Swoje działania kierujemy przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wspieramy je w osiąganiu samodzielności i niezależności życiowej na wszystkich etapach życia.   Realizujemy te cele m.in. poprzez: - pomoc szkołom specjalnym wspierającym osoby z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do zakończenia edukacji, prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej, - bezpośrednie przygotowanie do wejścia na otwarty rynek pracy, - realizowanie zatrudnienia wspomaganego, - prowadzenie mieszkalnictwa treningowego.

Cele statutowe Fundacji:

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy dobroczynnej, charytatywnej, społecznie użytecznej, oświatowej oraz wszechstronnej pomocy osobom
niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom i ich rodzicom, a także osobom chorym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

1. Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez:

1) udzielanie osobom z niepełnosprawnością i długotrwale chorym, jak również ich otoczeniu, w tym osobom fizycznym i instytucjom, pomocy materialnej w postaci świadczeń rzeczowych lub finansowych;

2) organizowanie terapii, szkoleń i warsztatów dla osób niepełnosprawnych;

3) działalność szkoleniowo-doradczą dla potrzeb opiekunów i innych osób działających na rzecz osób z niepełnosprawnością;

4) przekazywanie lub użyczanie osobom z niepełnosprawnością oraz instytucjom je wspierającym leków, sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia;

5) organizowanie i finansowanie kolonii, wycieczek, obozów, turnusów rehabilitacyjnych oraz innych form wypoczynku i rekreacji dla osób niepełnosprawnych;

6) finansowanie publikacji dotyczących osób niepełnosprawnych;

7) organizowanie warsztatów i spotkań ze społecznością lokalną, których animatorami są osoby niepełnosprawne, jako forma ich terapii;

8) organizowanie i wspieranie działań mających na celu przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem;

9) wspieranie wymiany międzynarodowej osób niepełnosprawnych;

10) tworzenie, na podstawie odrębnych przepisów, jednostek służących osobom niepełnosprawnym;

11) organizowanie zbiórek publicznych;

12) prowadzenie dla osób dorosłych form wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu, w tym funkcjonowaniu w ramach mieszkalnictwa chronionego, w przygotowaniu do pracy, a także w edukacji ustawicznej;

13) udzielanie w różnych formach pomocy i wsparcia w poszukiwaniu, zdobywaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej na otwartym rynku pracy;

14) wspieranie aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych w szczególności poprzez organizowanie zawodów sportowych;

15) promowanie twórczości osób niepełnosprawnych;

16) promowanie i organizowanie wolontariatu osób niepełnosprawnych;

17) profilaktykę uzależnień osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.

2. Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną pożytku publicznego w sferze działań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego:

1) w sferze działań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1pkt: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 31, 32 ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego
i o wolontariacie;

2) sprzedając towary lub usługi wytworzone, lub świadczone przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; sprzedając przedmioty darowizny.