Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Opole, opolskie

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia od wielu lat wspiera rodzinę i poszczególnych jej członków w zmaganiach z trudnymi sytuacjami życiowymi. Samotne macierzyństwo, przemoc i alkoholizm w rodzinie, konflikty, problemy z poczęciem dziecka, problemy wychowawcze, rozpad rodziny to tylko niektóre z nich. Jesteśmy przekonani, że nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia… (ks. J. Twardowski). Nasza Fundacja została utworzona z myślą o każdym z nas, niezależnie od statusu społecznego, materialnego czy zawodowego. Wspieramy, otaczamy opieką, towarzyszymy osobom, które w danym momencie życia potrzebują zrozumienia, akceptacji i życzliwości.

Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego, a swoje cele realizuje poprzez działalność trzech jednostek:

1. Dom Matki i Dziecka podejmuje inicjatywy zmierzające do wspierania matek i ich dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Jego głównym celem jest świadczenie wieloaspektowej pomocy matkom w okresie przed i po urodzeniu dziecka, opieka i działania wychowawcze przygotowujące matki do samodzielności i zaradności życiowej oraz do godnego życia w społeczeństwie, a także pomoc rodzinom (w szczególności ofiarom przemocy domowej) w innych sytuacjach kryzysowych.


2. Diecezjalna Poradnia Rodzinna  wspiera osoby doświadczające różnych problemów osobistych i rodzinnych oferując im kompleksową pomoc w zakresie:

profilaktyki i działań edukacyjnych poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego terapii indywidualnej i rodzinnej (systemowej) terapii uzależnień wsparcia duszpasterskiego

3. Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy stara się zabezpieczyć los opuszczonych dzieci poprzez umieszczenie ich w rodzinnym środowisku zastępczym, przygotowuje rodziny pragnące zaopiekować się opuszczonymi dziećmi do pełnienia tej ważnej funkcji,  prowadzi także diagnostykę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.


W dużym stopniu zakres i jakość naszego wsparcia zależy od Państwa pomocy. To Państwo mogą wesprzeć nas w misji niesienia pomocy osobom, którym wydaje się, że wali się świat. Przez cały czas naszej działalności byliśmy świadkami wielu różnych, czasem nieprawdopodobnych, form wsparcia, którego udzielaliście naszym inicjatywom. Uśmiechnięte twarze osób korzystających z naszej pomocy to dla nas i dla Państwa więcej niż dziękuję… Dzięki Państwa hojności możemy działać jeszcze intensywniej.

Wpłaty

Ładuję...