Stowarzyszenie "Emaus-Rzeszów"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Rzeszów, podkarpackie

Celem działalności Stowarzyszenia  jest:

Objęcie wszechstronną  pomocą zagrożonych wykluczeniem osób:

Bezdomnych,
ubogich,
samotnych,
bezrobotnych,
uzależnionych,
niezaradnych życiowo.


Występowanie w  obronie prawa do dachu nad głową, godnej pracy i solidarnego wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem. Realizowanie i promowanie działań proekologicznych  na rzecz ochrony  środowiska naturalnego oraz  stosowania odnawialnych źródeł energii.

Stowarzyszenie działa w obszarze pożytku publicznego, w szczególności w obszarach wymienionych w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r.poz.239 z późniejszymi zmianami) w następujących punktach:

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywania szans tych rodzin i osób,
działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
działalności charytatywnej,
działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez prac i zagrożonych zwolnieniem z  pracy,
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i  za granicą,
działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między  społeczeństwami,
promocji i organizacji wolontariatu,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wpłaty

Ładuję...