Fundacja Helpful Hand

Fundacja Helpful Hand

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Fundacja Helpful Hand jest Organizacją Pożytku Publicznego. Darowizny i wpływy z 1% podatku przeznacza na pomoc chorym na stwardnienie rozsiane zgodnie ze statutem Fundacji.  Prowadzi subkonta dla chorych na SM z przeznaczeniem na pomoc w chorobie.  Pozyskuje środki finansowe na pomoc swoim podopiecznym, biorąc udział w konkursach Urzędu Miasta, Urzędu Wojewódzkiego, PFRON, MOPS, ROPS, MPiPS.  Dzięki realizowanym projektom Fundacja organizuje rehabilitacje dla osób, które mają problemy z poruszaniem się w domowych warunkach.  Organizuje wyjazdy i zajęcia terapeutyczne i szkoleniowe.  Organizuje wyjazdy do specjalistycznego ośrodka na turnusy rehabilitacyjne dla chorych. Zapewniając przy tym właściwy transport osób na wózkach inwalidzkich i innych, mających trudności w poruszaniu się. Prowadzi „Małopolskie Centrum Pomocy i Informacji dla Chorych na SM”, w ramach którego udziela pomocy i informacji na temat choroby, możliwości leczenia, różnych form pomocy i terapii, co jest szczególnie ważne dla osób świeżo zdiagnozowanych.  Dzięki inicjatywie Fundacji Helpful Hand powstała w Krakowie Poradnia  dla chorych na SM, gdzie można otrzymać szybką pomoc i poradę lekarza specjalisty, nie czekając w kilkumiesięcznych kolejkach do neurologa.  Jest to szczególnie ważne przy nagłym pogorszeniu tzw.: „rzucie” choroby, kiedy potrzebna jest natychmiastowa pomoc.  Fundacja organizuje porady psychologa indywidualne i grupowe. Również w domu chorego.  Organizuje porady prawne.  Prowadzi szkolenia w zakresie przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych, pomaga w ich stosowaniu i egzekwowaniu.  Fundacja zorganizowała „Grupę wsparcia”, na której chorzy spotykają się regularnie co 2 tygodnie. Na niej mogą podzielić się swoimi problemami, usłyszeć o kłopotach innych oraz dowiedzieć się o sposobie ich rozwiązania. A to wszystko w atmosferze miłego spotkania przy kawie i herbacie. Przy dyskretnej i taktownej pomocy psychologa.  Fundacja prowadzi porady jak radzić sobie z trudnościami dnia codziennego tj. jak pokonywać bariery architektoniczne, jak korzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego. Uczy opiekunów, jak fachowo pomagać chorym nie robiąc im krzywdy. Wielu z nich to osoby na wózkach i obłożnie chorzy wymagający całodobowej opieki.  Oprócz bezpośredniej pomocy chorym Fundacja dba też o ich dobro  na forum Miasta Krakowa i Polski.  Fundacja Helpful Hand jest jednym z inicjatorów i członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia przy Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oraz Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych przy Wydziale Spraw Społecznych UMK dbając  o interesy i dobro chorych.

Celami Fundacji są:

1. Pomoc w organizowaniu środków finansowych na leczenie i rehabilitację osób ze stwardnieniem rozsianym.

2. Poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym i ich bliskich, tak by mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.

3. Przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych schorzeniami neurologicznymi

4. Zwiększenie powszechnej świadomości istniejących barier fizycznych i psychicznych związanych ze schorzeniami neurologicznymi i ich konsekwencjami, zarówno zdrowotnymi jak i społecznymi.    

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Inicjowanie, wspieranie i realizację programów, projektów, przedsięwzięć i inicjatyw zgodnych z celami Fundacji. Prowadzenie subkont dla osób chorych na stwardnienie rozsiane z przeznaczeniem środków na leczenie i rehabilitację. Wspieranie oraz finansowanie wydawania publikacji, książek, czasopism, ulotek informacyjnych, plakatów itp. Inicjowanie, wspieranie, prowadzenie badań naukowych z zakresu objętego celami Fundacji. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, sympozjów, zebrań naukowych, wykładów, odczytów i spotkań z udziałem przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego, organizacji pozarządowych, nauki i oświaty poświęconych tematyce zbieżnej z celami Fundacji. Organizowanie i finansowanie staży, praktyk, i wyjazdów studyjnych lub integracyjnych dla osób zaangażowanych w działalność zgodną z celami Fundacji. Organizowanie i utrzymywanie kontaktów z osobami chorymi jak i z ich rodzinami. Prowadzenie internetowego forum dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Prowadzenie serwisu i naprawy sprzętu ortopedycznego.

Wpłaty

Ładuję...