Fundacja Lama i Panda Pomagają

Fundacja Lama i Panda Pomagają

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Krzywiń, wielkopolskie

Cele Fundacji Fundację powołuje się, mając na względzie, potrzebę krzewienia, stymulowania i propagowania rozwoju społeczeństwa polskiego w tym mniejszości narodowych oraz działanie na rzecz rozwoju osobistego, kulturalnego, społecznego i zawodowego, dobroczynności, działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, w tym na rzecz rozwoju rynku oraz demokracji. Fundacja wspiera społeczności lokalne, w Polsce i poza jej granicami, w ich działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności na terenach, gdzie ograniczony jest dostęp do edukacji, rynku pracy i możliwości współdecydowania o własnym losie. Fundacja promuje ideę przedsiębiorczości społecznej jako szansy dla słabo rozwiniętych regionów w kraju i na świecie oraz promocję i rozwój innowacji społecznych, wspierając i wzmacniając aktywność zawodową i poprawiając zdolności adaptacyjne kadry do zmian zachodzących w gospodarce, w szczególności w myśl gospodarki opartej na wiedzy, ekologii. Fundacja niesie pomoc dla osób wykluczonych społecznie i/lub narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego uwarunkowanego różnymi czynnikami, w tym m.in.: ze względu na niepełnosprawność, wiek, płeć, miejsce zamieszkania, długookresową chorobę i sytuacje losowe. Te działania pozwolą pokazać, że społeczeństwo obywatelskie istnieje nie tylko dla wybranych. Fundacja wspiera inicjatywy społeczne na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę. Fundacja promuje ideę pokoju oraz równości praw i godności człowieka bez względu na wyznanie, kulturę, niepełnosprawność czy kolor skóry, w tym działania na rzecz integracji narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej. Fundacja udziela pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. Fundacja wspiera kult religijny poprzez: przekazywanie środków dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych; wspieranie autorów i wykonawców sztuki religijnej, w szczególności autorów i wykonawców debiutujących; wspieranie rozwoju środowisk, w których działają autorzy i wykonawcy sztuki religijnej. Fundacja realizować będzie także inne działania zgodnie z art. 4 ustęp 1 Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 - z późniejszymi zmianami), w następujących obszarach: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; działalności charytatywnej; ochrony i promocji zdrowia; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; promocji i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 - z późniejszymi zmianami), w zakresie określonym w art. 4 ustęp 1 pkt 1-32a wyżej wymienionej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 - z późniejszymi zmianami).

Obecnie Fundacja "Lama i Panda pomagają" poświęcona jest zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie raka związanych z zapobieganiem, wczesnym wykrywaniem oraz poprawnym leczeniem. Jest to pozarządowa organizacja non profit, zajmująca się także organizacją programów edukacyjnych. 

Wpłaty

Ładuję...