Fundacja Małymi Oczami

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Działalność Naszej fundacji opiera się przede wszystkim na tworzeniu miejsc i sytuacji pozytywnych dla rozwoju i funkcjonowania dzieci, wspieramy ich rozwój intelektualny i duchowy. Nasi podopieczni wspierani są przez Naszą kadrę w odrabianiu lekcji, wyrównywaniu wiedzy poprzez korepetycje, zajęcia socjo i terapeutyczne, rozwijamy w dzieciach pozytywne zachowania, pomagamy pokonać trudności napotykane w szkołach oraz wśród rówieśników. Wspieramy rodziców, dziadków oraz rodziny zastępcze. Organizujemy różne formy wypoczynku, prowadzimy poradnictwo pedagogów oraz psychologów, oraz zajęcia logopedyczne, których bardzo wiele dzieci potrzebuje.

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego, a w szczególności:

1. Niesienie pomocy dzieciom, młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych oraz osieroconych.

2. Tworzenie świetlic i ognisk opiekuńczo-wychowawczych oraz terapeutycznych wspierających i pomagających w przezwyciężaniu trudności szkolnych i wychowawczych na terenie miast i wsi w obrębie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Pomoc w kształceniu dzieci i młodzieży uzdolnionych, poprzez organizowanie zajęć dodatkowych, umożliwiając dzieciom rozwijanie talentów.

4. Organizowanie zajęć dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

5. Wsparcie dla rodziców poprzez organizację szkoleń i warsztatów wychowawczych.

6. Wsparcie dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu i innych używek.

7. Organizowanie miejsc pracy oraz praktyk studenckich w ramach prowadzonych form wsparcia, akcji, projektów.

8. Działanie na rzecz wolontariatu ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizowanie i rozpowszechnianie wśród społeczności.

9. Wspieranie ośrodków, do których trafiają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

10. Prowadzenie i rozpowszechnianie zajęć sportowych i rekreacyjnych wśród podopiecznych oraz pracowników Fundacji.

11. Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw.