Fundacja ,,Arka"

Fundacja ,,Arka"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Łódź, łódzkie

Fundacja ,,Arka" powstała w 1993 roku i zajmuje się pomocą osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz wszelkim objawom wykluczenia społecznego.

Fundacja prowadzi cztery placówki:

- Ośrodek Rehabilitacyno-Readaptacyjny dla osób uzależnionych w Męckiej Woli

- Dwa hostele Readaptacyjne w Zgierzu i Łodzi

- Placówkę wsparcia dziennego - Świetlica Środowiskowa ,,Przystań" 

Celami Fundacji, związanymi bezpośrednio z działaniami skierowanymi do najmłodszych są:

1. Podjęcie różnorodnych form profilaktyki w celu zapobiegania uzależnieniom.

2. Działania na rzecz osób z rodzin dysfunkcyjnych, osób ubogich, starych, niedołężnych i niepełnosprawnych, grup etnicznych oraz osób uzależnionych w trudnych sytuacjach życiowych.

3. Promocja zdrowia psychicznego.

4. Promocja zdrowego stylu życia, ekologii oraz życia w zgodzie z naturą.

5. Działalność profilaktyczna, opiekuńcza i edukacyjna dla dzieci i młodzieży.

6. Propagowanie aktywności fizycznej.

7. Przeciwdziałanie agresji i przemocy.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

1. Prowadzenie opieki dziennej nad dziećmi.

2. Prowadzenie młodzieżowych warsztatów i treningów interpersonalnych w celu ukazania młodzieży pozytywnej postawy życiowej przejawiającej się w samorealizacji przez twórczą i świadomą działalność opartą na poczuciu własnej wartości.

3. Promocję zdrowego stylu życia, propagowanie aktywności fizycznej, ekologii, życia w zgodzie z naturą bez substancji psychoaktywnych (to jest: narkotyków, alkoholu i innych substancji).

4. Podejmowania działań w celu niesienia pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, osobom ubogim, starym, niedołężnym, niepełnosprawnym, osobom z obcych grup etnicznych oraz kobietom w trudnych sytuacjach życiowych i ludziom poszkodowanym przez los, w tym także wskutek klęsk żywiołowych; zapobieganie odtrąceniu takich osób przez społeczeństwo, co skutkować może powstawaniu uzależnień i nałogów.

5. Organizowanie pomocy psychologicznej i materialnej.

6. Podejmowanie działań skierowanych przeciwko bezrobociu, ubóstwu i marginalizacji życia społecznego wśród osób zagrożonych narkomanią, alkoholizmem, zagubionych i niezaradnych życiowo.

Wpłaty

Ładuję...