Fundacja Wspierania Integracji Społecznej Omnes Simul

Fundacja Wspierania Integracji Społecznej Omnes Simul

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Duszniki Zdrój, dolnośląskie

Głównym celem fundacji jest wspieranie integracji społecznej. Działamy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Pragniemy tworzyć płaszczyznę działań i współpracy na rzecz ludzi zagrożonych marginalizacją w tym osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym.

Prowadzimy działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym w szczególności działalność na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych oraz pomoc osobom z zaburzeniami w rozwoju.


Nasze działania skupiają się na:

- pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- promocji zatrudnienia i aktywizacj zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, pomoc w życiowym usamodzielnieniu i umożliwieniu życia w godnych warunkach.