Fundacja "Z miłości do świata i ludzi"

Fundacja "Z miłości do świata i ludzi"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Osielec, małopolskie

Fundacja „Z miłości do świata i ludzi” została zarejestrowana 23.05.2019 r. i od samego początku działa na rzecz osób w wieku emerytalnym, na rzecz niepełnosprawnych, rozwoju wspólnot lokalnych oraz rozwoju wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych. Od początku działalności fundacja realizuje: program żywnościowy dla seniorów, warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łętowni z czasem również dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przy ul. Żeromskiego 17. Rozpoczęliśmy także warsztaty międzypokoleniowe (marzec 2020) dla seniorów w Osielcu. W grudniu 2019 roku byliśmy współorganizatorem wigilii dla samotnych w Osielcu. Wsparliśmy seniorów paczkami żywnościowymi na święta. W dobie pandemii wspieramy lokalną akcję szycia maseczek oraz przygotowujemy posiłki dla medyków z Oddziału Buforowego Szpitala w Suchej Beskidzkiej. Cały czas wspieramy seniorów w dostarczaniu im żywności, opału, pomocy w zrobieniu zakupów, itp. W grudniu 2020 roku zorganizowaliśmy akcję ŚWIĄTECZNA PACZKA DLA POTRZEBUJĄCYCH a natomiast w marcu 2021 roku – przygotowaliśmy wielkanocne upominki dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

Fundacja jest młodą organizacją, którą tworzą ludzie z pasją i ogromnym zaangażowaniem. Fundacja skupia wokół siebie także ludzi z wiedzą i doświadczeniem. Działalność w naszej organizacji opiera się wyłącznie na pracy społecznej. Mamy do pomocy dużą grupę wolontariuszy młodzieży jak i dorosłych. Współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jordanowie i Kołem Gospodyń Wiejskich w Osielcu "Osielczanki". Zakładając fundację, moim głównym celem, była wszechstronna działalność społeczna polegająca na łączeniu pokoleń i doświadczeń. Nasza fundacja ma już przyznany grant na organizację warsztatów dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łętowni i Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przy ul. Żeromskiego 17 w kwocie: 15 000 zł – ich realizacja nastąpi z ustaniem stanu epidemii w naszym kraju.  Fundacja "Z miłości do świata i ludzi" pokrywa koszty edukacji, opłaty za internat i jedzenie dzieci z Malawi w Środkowej Afryce. Przygotowujemy się także do organizacji warsztatów międzypokoleniowych, na które pozyskujemy środki finansowe. Natomiast najważniejszym priorytetem na ten rok jest wsparcie edukacji dzieci i młodzieży. 

Do celów statutowych fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Działalności charytatywnej; Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; Ochrony i promocji zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; Wypoczynku dzieci i młodzieży; Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; Turystyki i krajoznawstwa; Porządku i bezpieczeństwa publicznego; Obronności państwa i działalność sił zbrojnych rzeczypospolitej Polskiej; Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; Ratownictwa i ochrony ludności; Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; Upowszechniania i ochrony praw konsumentów; Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.