Fundacja "GIBULUS"

Fundacja "GIBULUS"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Sokole-Kuźnica, kujawsko-pomorskie

Misją Fundacji jest działalność w zakresie pomocy społecznej oraz organizowania wsparcia finansowego i rzeczowego dla osób chorych i niepełnosprawnych wymagających pomocy przy leczeniu i rehabilitacji,  wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego i zabezpieczenia potrzeb społecznych w zakresie:
1) działalności charytatywnej,
2) działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3) ochrony i promocji zdrowia
4) działalności na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
5) promocji wolontariatu,
6) pomocy osobom dotkniętym przemocą, klęskami żywiołowymi i uzależnionym.
7) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
14) wspierania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
15) wspierania rozwoju turystyki i krajoznawstwa;
16) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
17) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
18) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 3 ust. 3.