Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II

Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

1.    Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1)  niesienie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej osobom potrzebującym, ciężko chorym, niepełnosprawnym, w tym obecnym i byłym pracownikom skarbowym oraz członkom ich rodzin, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,

2) pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w tym obecnym i byłym pracownikom skarbowym oraz członkom ich rodzin,

3) organizowanie wszelkich form rehabilitacji, leczenia oraz wypoczynku,

4)Kształtowanie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,

5)      organizowanie grup terapeutycznych, socjoterapeutycznych oraz grup wsparcia,

6)      organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych,

7)      organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy,

8)      organizowanie zajęć warsztatowych w zakresie kultury i sztuki dla dzieci i młodzieży,

9)      organizowanie szkoleń, konferencji, kursów oraz upowszechnianie wiedzy o zawodzie pracownika skarbowego i warunkach jego pracy, oraz funkcjonowaniu polskiej administracji skarbowej,

10)   współpracę i współdziałanie z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami oraz krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i finansowymi, a także z osobami fizycznymi w zakresie popularyzacji w środkach masowego przekazu celów Fundacji.