Fundacja Św.Matki Teresy

Fundacja Św.Matki Teresy

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Radom, mazowieckie

Fundacja została powołana w celu:

-pomocy społecznej ,w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych  rodzin  i    osób 

-działalności na rzecz integracji  i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

-dzialalności charytatywnej

-dzialalności na rzecz osoób niepełnosprawnych

-promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.