Fundacja Twoja Pasja

Fundacja Twoja Pasja

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Nazywam się Mateusz Godlewski i jestem prezesem Fundacji Twoja Pasja, której głównym celem jest organizacja regularnych zajęć wychowawczo - terapeutycznych w domach dziecka i ośrodkach z najtrudniejszą polską młodzieżą.

Taniec breakdance jest widowiskowy, ale też wymagający, przez co jest idealnym narzędziem Arte Terapeutycznym i Choreo-terapeutycznym. Współpracujemy z placówkami wychowawczymi i budujemy zespół odpowiedzialnych instruktorów i animatorów artystycznych.

Zrzeszamy grono „Aniołów Artystycznej Adopcji”, którzy regularnie wspierają nasze akcje, pomagając dzieciom spełniać ich prawdziwe i dobre marzenia, a jednocześnie wyprowadzić ich na prostą ścieżkę.

Czasami Bóg uwrażliwia serce człowieka na konkretny problem lub na konkretnych ludzi potrzebujących.

Tak właśnie jest z nami.

Domy dziecka i placówki z trudną młodzieżą to miejsce, w które zostaliśmy posłani, aby służyć.

A ponieważ mamy świadomość tego, że tryumf zła następuje w momencie naszej bezczynności, postanowiliśmy odpowiedzieć na to wezwanie w jak najbardziej profesjonalny i odpowiedzialny sposób.

Wszelkie dobro, które udało nam się kiedykolwiek zrealizować i wprowadzić w życie, realizujemy tylko i wyłącznie dzięki zaangażowaniu naszych przyjaciół i darczyńców.  

CELE STATUTOWE FUNDACJI:

Celem Fundacji jest promowanie zdrowego podejścia do kultury fizycznej, tańca oraz pomoc w rozwoju uzdolnionym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej tancerzom hiphop i streetdance.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- wspieranie tancerzy chorych,

- wymagających leczenia lub rehabilitacji,

- znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ze względu na urazy odniesione podczas tańca,

- poprzez pomoc materialną jak i doraźną opiekę.

- organizowanie informacyjnych kampanii społecznych zachęcających do wspierania działań fundacji,

- wspieranie różnego rodzaju, w tym finansowe dla dzieci i młodzieży określonych w podejmowanie działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczanie zjawisk patologii społecznych, w tym w szczególności narkomani, alkoholizmu, i przemocy,

- skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk związanych z tańcem hiphop i streetdance, współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,

- organizowanie wyjazdów na imprezy taneczno-sportowe odbywające się w kraju i za granicą mające na celu promowanie zdrowego podejścia do kultury fizycznej, sztuki i sportu, organizowanie imprez i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, i innych przedsięwzięć, które sięgają do dóbr kulturowych, społecznych, a także szeroko pojętej integracji,

- organizowanie pokazów tańca oraz nauki tańca w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, domach sztuki, monarach, domach dziecka, ośrodkach społecznych, ośrodkach dla uchodźców, zakładach poprawczych, poprzez naukę tańca,

- spotkania motywacyjne, mających na celu promocję kultury i pasji oraz zdrowego podejścia do kultury fizycznej, oraz tańca,

- organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji zgodnych z realizacją celów statutowych, organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz różnych form wypoczynku.

- upowszechnianie materiałów promujących działania Fundacji w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, biuletynów, ulotek, banerów reklamowych i za pomocą wydawnictw,

- organizacja internetowych kursów dotyczących tańca, kultury fizycznej oraz rehabilitacji pourazowej,

Wpłaty

Ładuję...