Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Potrzebujemy stworzyć nowe miejsce do edukacji i terapii dla osób z autyzmem, klikając w poniższe linki uzyskają Państwo więcej informacji:

http://www.kta.szczecin.pl/pomoz-w-remoncie/

Pomóż nam w remoncie lokalu dla osób z autyzmem

http://www.kta.szczecin.pl/przekaz-1-podatku/

https://www.youtube.com/watch?v=pXQXLIzJXjc

Pomóż nam w prowadzeniu specjalistycznej terapii: 

https://www.youtube.com/watch?v=MKI5cz35txg#t=10

Nasza Misja to:

Działalność skierowana jest do osób dotkniętych autyzmem oraz ich rodzin na terenie województwa zachodniopomorskiego: 

animowanie i prowadzenie różnych form pomocy i wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin: zdrowie, terapia, rehabilitacja, edukacja, opieka, wychowanie, adaptacja w społeczeństwie, poradnictwo zdrowotne, aktywizacja zawodowa, organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjno – terapeutycznych, propagowanie tematyki autyzmu w środowisku społecznym, współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi, służbą zdrowia, oświatą, organizacjami społecznymi itp. 

Prowadzimy następujące działania:

Na rzecz mieszkańców Szczecina i województwa zachodniopomorskiego świadczona jest pomoc:

Edukacyjno - rehabilitacyjno - terapeutyczna w Dziennym Ośrodku Terapeutyczno - Edukacyjnym dla Osób z Autyzmem. Ośrodek zajmuje się m. in. rehabilitacją, terapią, edukacją - realizacją obowiązku szkolnego (roczne przygotowanie przedszkolne, grupy szkolne na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przysposobienia zawodowego), wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz socjalizacją młodzieży i osób dorosłych z autyzmem (Trening Umiejętności Społecznych, Klub Aktywności, projekty na rzecz integracji społeczno - zawodowej);  Działalność konsultacyjno - poradniana w Punkcie Konsultacyjno - Poradnianym - wczesna diagnoza autyzmu, poradnictwo, przygotowanie programów terapii, rehabilitacji i edukacji - w ramach działań wczesnej interwencji;  Udzielanie pomocy osobom z autyzmem poprzez przyznanie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej oraz przez działające przy KTA Centrum Wolontariatu;  Organizacja wydarzeń i inicjatyw mających na celu upowszechnienie tolerancji i wiedzy nt. autyzmu, prowadzona wśród rodziców, kadry nauczycielskiej i pedagogicznej a także wśród mieszkańców Szczecina (szkolenia, prelekcje), dystrybucja materiałów informacyjnych, publikacji wśród placówek oświatowych, bibliotek, instytucji na terenie województwa i Polski;  Poradnictwo prawne / poradnictwo psychologiczne / instruktaż zdrowotny.