Nasielsk Baszta Team

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Nasielsk, mazowieckie

Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa wśród ogółu społeczności w Nasielsku i Gminie Nasielsk poprzez:
- upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie cotygodniowych grupowych spotkań, prowadzenie fanpage na Facebooku oraz redagowanie tekstów do miejskiej gazety, tworzenie zespołów i sekcji w zależności od zainteresowań sportowych członków Stowarzyszenia, działalność charytatywna,
- prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem biegania i kolarstwa,
-uczestnictwo w różnego rodzaju współzawodnictwach sportowych, w tym również organizowanych przez inne organizacje sportowe,
- organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
- promocję dorobku sportowego mieszkańców Nasielska oraz Gminy Nasielsk na arenie
Krajowej i międzynarodowej poprzez branie udziału w zawodach sportowych organizowanych w całym kraju i świecie. Współpracę z mediami lokalnymi w tym opracowanie informacji dla prasy o realizowanych przez Stowarzyszenie projektach i akcjach.
- współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa,
- promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play poprzez zachętę do aktywnego uprawiania sportu, który nie dyskryminuje ludzi ze względu na rasę, płeć, wyznanie czy poglądy polityczne. A także poprzez zwalczanie niedozwolonego dopingu i agresji wśród sportowców,
- wspieranie działań społeczności lokalnej Nasielsk oraz Gminy Nasielsk służących krzewieniu kultury fizycznej i sportu, oraz krajoznawstwa poprzez współpracę
z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organami administracji państwowej
i samorządowej