Stowarzyszenie Pro Bono Familiae

Stowarzyszenie Pro Bono Familiae

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Września, wielkopolskie

Stowarzyszenie Pro Bono Familiae prowadzi edukację finansową wśród dzieci, młodzieży i rodzin, która jest podstawą ich przedsiębiorczych działań oraz ich osobistego i zawodowego rozwoju.   Inicjujemy, prowadzimy i wspieramy różne formy pomocy dla osób bezrobotnych i ubogich.   Pomagamy ludziom starszym, współpracując z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.   Wspieramy przedsiębiorców w dostępności do tanich kredytów poprzez organizację i prowadzenie wyodrębnionego Funduszu Poręczeń.   Wspieramy społecznie instytucje finansowe o charakterze samopomocowym, w szczególności Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni.   Promujemy idee samopomocy finansowej na rzecz społeczności lokalnych w szczególności zachowania pomocowego zamiast komercyjnego charakteru lokalnych instytucji finansowych.   Wspieramy środowiska zagrożone przemocą, dyskryminacją oraz wszelkimi formami wykluczenia społecznego.   Inicjujemy i prowadzimy działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.   Wspieramy inicjatywy społeczne mające na celu propagowanie idei racjonalnego oszczędzania i gospodarności.   Opracowujemy i wdrażamy programy edukacyjne skierowanych do osób indywidualnych, społeczności lokalnych, grup zawodowych i instytucji. Pracujemy między innymi nad wydaniem poradnika nt. racjonalnego gospodarowania pieniędzmi.   Prowadzimy poradnictwo prawno-administracyjne – praktyczna pomoc osobom potrzebującym wsparcia w tym zakresie oraz ściśle współpracujemy z instytucjami świadczącymi poradnictwo prawne, oraz administracyjne.   Promujemy aktywność społeczną w ramach wolontariatu.   Świadczymy porady finansowo-oddłużeniowe, inicjujemy grupy samopomocowe oraz informujemy o przysługujących prawach konsumenta.    

Wpłaty

Ładuję...