Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób prowadzących Pogotowia Rodzinne Pierwsza Szansa

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób prowadzących Pogotowia Rodzinne Pierwsza Szansa

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Lublin, lubelskie

Zgodnie ze statutem, celem Stowarzyszenia jest:

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.

Organizowanie wypoczynku i rekreacji dla osób prowadzących Pogotowia Rodzinne oraz dzieci w nich umieszczonych.

Organizowanie imprez kulturalno–sportowych.

Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działań.

Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

Doskonalenie umiejętności wychowawczych i społecznych rodziców w rodzinach dysfunkcyjnych.

Upowszechnianie i wspieranie zastępczych środowisk rodzinnych.

Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.