Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Opole, opolskie

Polski Związek Niewidomych (PZN) został utworzony w 1951 r. Jest stowarzyszeniem ogólnopolskim, organizacją samopomocową, zarejestrowaną w Sądzie Okręgowym w Warszawie i posiadająca status organizacji pożytku publicznego. Dnia 10 czerwca 1956 r. powstało samodzielne Koło wojewódzkie Polskiego Związku Niewidomych w Opolu, a w pierwszym kwartale 1957 r. powstał Odział (obecnie Okręg) Opolski PZN, który od 2001 r. posiada osobowość prawną, a w 2004 r. uzyskał status organizacji pożytku publicznego. W skład struktury Okręgu Opolskiego PZN wchodzi 12 Kół terenowych, mających swoje placówki we wszystkich miastach powiatowych województwa opolskiego. PZN jest najbardziej reprezentatywnym stowarzyszeniem środowiska osób niewidomych i słabowidzących w Polsce. Zrzesza dorosłych i dzieci niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym. Obecnie Okręg Opolski liczy ok. 1300 członków w tym 96 dzieci do 16-stego roku życia.

Głównymi naszymi celami i działaniami są:
1. Praca na rzecz środowiska oraz wyznaczanie standardów funkcjonowania osób niewidomych i niedowidzących w Polsce.
2. Prowadzenie poradnictwa i udzielanie informacji:
- osobom niewidomym na temat: rehabilitacji, leczenia, zatrudnienia, przepisów prawnych, zaopatrzenia w specjalistyczny sprzęt ułatwiający funkcjonowanie (w tym komputerowy) i pomoce dydaktyczne, a także rozwiązywania różnych problemów życiowych;
- rodzicom, opiekunom i specjalistom w zakresie: wychowywania oraz kształcenia dzieci niewidomych i niedowidzących, także z dodatkowymi zaburzeniami zdrowotnymi;
3. Szkolenie nauczycieli, rodziców, opiekunów oraz instruktorów rehabilitacji i innych specjalistów pracujących z osobami niewidomymi i na ich rzecz.
4. Organizacja:
- szkoleń indywidualnych i grupowych dla osób niewidomych i niedowidzących z zakresu nauki brajla, usprawniania widzenia, samodzielnego i bezpiecznego poruszania się oraz wykonywania czynności życia codziennego, bezwzrokowej obsługi komputera.
5. Zaopatrywanie osób niewidomych i niedowidzących w:
- czasopisma i książki wydawane w brajlu, druku powiększonym i na nośnikach elektronicznych;
- książki "mówione".
6. Rozwijanie działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej.
7. Współpraca z różnymi instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych.  8. Prowadzenie kampanii promocyjnych, informujących społeczeństwo o specyficznych potrzebach środowisko osób z dysfunkcją wzroku.
9. Podejmowanie działań na rzecz wprowadzania potrzebnych zmian lub uregulowań prawnych dotyczących środowiska osób niewidomych i niedowidzących.
10. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i dorosłych z wykorzystaniem:
- metody terapeutycznej biofeedback – metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu. Polega ona na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych;
- metody Warnkego – nowoczesna metoda terapii zaburzeń czytania i pisania;
- terapii sensomotorycznej – redukcja zaburzeń powstałych.