Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Żłobka Nr 50i Żłobka Nr 20 Razem Dla Dzieci

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Żłobka Nr 50i Żłobka Nr 20  Razem Dla Dzieci

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Misją stowarzyszenia jest przede wszystkim wszechstronne wspieranie w rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych  oraz pomoc ich rodzicom i opiekunom.

Naszym priorytetem jest dziecko – ale także  jego rodzic i opiekun.

A więc w myśl  słów Janusza Korczaka

Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.

Celem Stowarzyszenia jest:

Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwoju dzieci, niezależnie od indywidualnych różnic wynikających między innymi z niepełnosprawności, miejsca zamieszkania, środowiska, itp. Pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności niepełnosprawnym oraz ich rodzicom i opiekunom, integracja dzieci niepełnosprawnych ze społecznością lokalną i pełne ich uczestnictwo w życiu społecznym, bezpieczeństwo dzieci oraz zapobieganie zjawiskom patologii społecznej, budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich oraz rozwój świadomości i postaw obywatelskich, współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w kraju i za granicą na gruncie zasad i wartości kultury europejskiej, wyrównanie szans osobom w trudnej sytuacji życiowej, popieranie inicjatyw w zakresie kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska i gospodarki, działania na rzecz promocji zdrowia ochrona dóbr kultury i tradycji oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz utrzymania ładu przestrzennego promocja i wspomaganie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i ich opiekunów aktywizacja i integracja mieszkańców, rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprawa infrastruktury Żłobka Nr 50 przy ul. Nowogrodzkiej 75 oraz Żłobka nr 20 przy ul. Wilczej 27A w Warszawie promocja przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego działania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu promocja Miasta Stołecznego Warszawy oraz całego Województwa mazowieckiego

Wpłaty

Ładuję...