SRiON RAZEM

SRiON RAZEM

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gniezno, wielkopolskie

Stowarzyszenie RAZEM działa nieprzerwanie od 17 lat, wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. Działania, jakich się podejmujemy, zakreślają się przede wszystkim we wspieraniu procesu rehabilitacji społecznej zawodowej i ruchowej w ramach prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 60 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nasza społeczność w ramach szeroko pojętej integracji z mieszkańcami Gniezna, a także z innymi ośrodkami zajmującymi się wspieraniem osób niepełnosprawnych, organizuje także różne eventy, które wpisały się już w kalendarz imprez gnieźnieńskich na dobre. Za nami dziesięć edycji Integracyjnych Turniejów Kręglarskich, cztery edycje Wojewódzkiego Festiwalu Warsztat Też Zaśpiewa, dziesięć odsłon Drzwi Otwartych, trzy wakacyjne warsztaty integracyjne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych i wiele innych pojedynczych akcji, które zawsze spotykają się z niesamowitą aprobatą wśród uczestników.

Działania Stowarzyszenia zakreślają się w obrębie następujących celów określonych w Statucie organizacji:

1. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin zmierzające do stworzenia im możliwości pełnego uczestnictwa w życiu; działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie doradztwa w egzekwowaniu praw należnych osobom niepełnosprawnym; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób; działalności charytatywnej w zakresie rehabilitacji; działalności charytatywnej w zakresie rekreacji; pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; nauki, oświaty, edukacji i wychowania; ochrony i promocji zdrowia; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy; promocji i organizacji wolontariatu; wypoczynku osób niepełnosprawnych; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działań na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

organizowanie i promowanie różnych form demokracji lokalnej; organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów i spartakiad przedmiotowych; organizowanie turnusów rehabilitacyjnych; likwidację barier architektonicznych; organizowanie doradztwa w zakresie egzekwowania praw należnych osobom niepełnosprawnym; organizowanie szkoleń, kursów, mających na celu podwyższenie lub zdobywanie kwalifikacji oraz ułatwianie dostępu do refundowanych wydawnictw; opracowywanie i realizację programów osłonowych, w szczególności w zakresie niepełnosprawności; organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych; prowadzenie poradnictwa prawnego i zawodowego dla osób niepełnosprawnych; współdziałanie z organami i agendami władzy państwowej, samorządowej, związkami zawodowymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi działania zbieżne z celami Stowarzyszenia; nawiązywanie i organizację wymiany międzynarodowej; udzielanie pomocy materialnej i prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, udzielanie pomocy materialnej i prawnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, organizowanie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych, utworzenie warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, zakładu aktywności zawodowej jako formy działalności gospodarczej dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym; organizowanie placówek prowadzących wielokompleksowe postępowanie wspierająco–rehabilitacyjne z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, w tym także z zaburzeniami sprzężonymi; promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy, ich opiekunów i rodzin; promocję działalności twórczej niepełnosprawnych; gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

Wpłaty

Ładuję...