Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Łomża, podlaskie

Stowarzyszenie Edukator w Łomży jest organizacją pożytku publicznego promującą wszelkie inicjatywy sprzyjające wyrównywaniu szans rozwojowych osób oraz środowisk zagrożonych marginalizacją  o charakterze społecznym i ekonomicznym. Swoją działalność opiera na społecznej pracy wolontariuszy, inicjuje partnerstwo ludzi oraz instytucji na rzecz wspólnego i skutecznego rozwiązywania problemów lokalnych.

Działamy na rzecz grup wyodrębnionych ze względu na szczególne potrzeby edukacyjne, szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną.

Organizujemy wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

Działamy na rzecz edukacji dzieci i młodzieży na różnych szczeblach kształcenia oraz wyrównywania szans kształcenia ze środowisk marginalnych, w szczególności obszarów wiejskich.

Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, wyrównywaniu ich szans, zwiększeniu aktywności oraz integracji społecznej i zawodowej.

Wspomagamy rozwój  wspólnot i społeczności lokalnych.

Upowszechniamy prawa człowieka i swobód obywatelskich oraz wspomagamy rozwój demokracji.

Działamy na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.