Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Zamość, lubelskie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu powstało w  1990 roku z inicjatywy rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci niepełnosprawnych. Jest organizacją pożytku publicznego, wyróżnioną w wielu konkursach oraz docenioną i nagrodzona wieloma nagrodami.
Stowarzyszenie prowadzi unikalną w regionie Polski południowo-wschodniej profesjonalną działalność w zakresie zintegrowanej rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością, szczególnie z wczesnym uszkodzeniem mózgu.
Misją Stowarzyszenia jest wspieranie we wszystkich dziedzinach życia  osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, aby umożliwić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym. 
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością
i ich rodzin, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, umożliwienia wielopłaszczyznowych form edukacji, rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej oraz obywatelskiej.  


Nasze placówki:
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu- utworzony w 1992 r., jest specjalistyczną wieloprofilową placówką dla dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu, ściśle współpracuje z przedszkolem i szkołami. Ośrodek świadczy również ambulatoryjne usługi zdrowotne dla pacjentów z innymi niepełnosprawnościami oraz po urazach.
- Ośrodek Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju – utworzony w 1993 r., zapewnia oddział pobytu dziennego, przychodnię kompleksowej rehabilitacji, poradnię rehabilitacyjną oraz zakład rehabilitacji.
- Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu- w skład wchodzą Niepubliczne Przedszkole Specjalne (działające od 2000 r.), oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne Gimnazjum, Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Szkoły (utworzone w 2011 r.) są placówkami kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Zamościu- utworzony w 2003 r., realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, rehabilitacji społecznej, usprawniania fizycznego. Uczestnikami zajęć (m.in. z gospodarstwa domowego, plastyczno- modelarskich, animacji kulturalnej) są osoby dorosłe i młodzież o różnym stopniu niepełnosprawności. - Warsztat Terapii Zajęciowej w Biłgoraju- działające od 1999 r., uczestnikami są osoby z niepełnosprawnością z terenu powiatu biłgorajskiego, którzy uczestniczą z zajęć: m.in. z ceramiki, poligrafii, rękodzieła artystycznego.
- Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Biłgoraju – utworzone w 2010 r., placówka przeznaczona jest dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężoną niepełnosprawnością, z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.
- Centrum Aktywizacji Społecznej w Zamościu- utworzony w 2006 r., wychowankowie uczą się wykonywania różnych czynności życia codziennego m.in. przygotowywania posiłków, sprzątania, prania).
- Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Białobrzegach im. Jana i Zofii Kułakowskich-  działa od 2012 r. i ma na celu zapewnienie środowiskowej formy wsparcia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (wspierane mieszkalnictwo).
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Krok Dalej” w Białobrzegach- utworzony w 2011 r. dla dorosłych osób z niepełnosprawnością. Odbywają się tu treningi o charakterze wspierająco-aktywizującym, prowadzone w pracowniach m.in. arteterapii i pracy twórczej oraz rozwoju komunikacji alternatywnej.
- Park Terapeutyczno-Rekreacyjny w Bondyrzu – utworzony w 2007 r., osoby z niepełnosprawnością mają szanse korzystać z letniego wypoczynku, rekreacji, treningu samodzielności. Na terenie Parku organizowane są również liczne integracyjne spotkania, imprezy sportowe i kulturalne.      

KAŻDEGO RODZAJU WSPARCIE JEST DLA NAS BEZCENNE!

Więcej o naszych działaniach na: www.spdn.pl

Zapoznaj się z folderem naszego Stowarzyszenia