Szpital Gostyń

typ Szpital

lokalizacja Gostyń, wielkopolskie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Gostyniu jest podmiotem leczniczym działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

Celem działania zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia. Przez udzielanie świadczeń zdrowotnych należy rozumieć działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

1. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:

a) szpitalne,

b) inne niż szpitalne,

2. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,

3. z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego.