Stowarzyszenie Szansa

Stowarzyszenie Szansa

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Oświęcim, małopolskie

Działamy na rzecz dzieci i rodzin: rozwijamy i propagujemy inicjatywy oraz działania mające na celu dobro i szczęście dzieci, młodzieży oraz wspierających rodziny, zwłaszcza ubogie i z problemami.

Wspieramy dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodziny. Chcemy stworzyć warunki do poprawy losu dzieci i młodzieży oraz rodzin potrzebujących pomocy terapeutycznej, wychowawczej i materialnej.

Prowadzimy dwie świetlice socjoterapeutyczne w Oświęcimiu. Są to specjalistyczne placówki opiekuńczo - wychowawcze wsparcia dziennego przeznaczone dla dzieci i młodzieży mających trudności w nauce oraz radzeniu sobie w różnych sytuacjach życiowych, zarówno w szkole i środowisku rówieśniczym, jak i w rodzinie.

Zapewniamy dzieciom opiekę i pomoc w rozwiązywaniu problemów, wspomagamy ich rozwój, uczymy samodzielnej pracy i respektowania norm.

W świetlicach prowadzone są również zajęcia ogólnorozwojowe i wychowawcze: socjoterapeutyczne, korekcyjno - kompensacyjne, plastyczne, muzyczno - ruchowe, rekreacyjne, dydaktyczno - wychowawcze.

We współpracy z Bankiem Żywności organizujemy zbiórki żywności na terenie Oświęcimia.

Podejmujemy również działania na rzecz przejrzystości i przestrzegania praw człowieka.

Wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego.