PolskieStowarzyszenie na rzecz integracji Tacy Sami

PolskieStowarzyszenie na rzecz integracji Tacy Sami

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gdynia, pomorskie

Nasza działalność koncentruje się na wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży. Wychodzimy z założenia, że każdy jest równy i przy odpowiednim wsparciu ma szanse na prawidłowy rozwój i osiągania sukcesów. Szczególną opieką otaczamy dzieci niewidome i niedowidzące. Celem głównym Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wszelkich działań edukacyjno-oświatowo-wychowawczych, organizowanie działalności na rzecz integracji, osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
a) naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
c) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
d) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
e) ochrony i promocji zdrowia;
f) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
g) upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
h) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
i) promocji i organizacji wolontariatu;
j) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje.