Fundacja Uskrzydlić Marzenia

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Czeladź, śląskie

Celem Fundacji jest działalność ukierunkowana na rozwój i promocję wszelkich form aktywności w dziedzinie oświaty, kultury, sztuki, języka, muzyki, turystyki, sportu i rekreacji, pomocy naukowej, finansowej i rzeczowej dla dzieci i młodzieży, a także udzielanie pomocy dzieciom i rodzicom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie: 

1. Inspirowania, rozwijania oraz propagowania zainteresowań oświatowych, artystycznych, językowych i sportowo-rekreacyjnych;

2. Integracji środowiska artystyczno- kulturalnego;

3. Promowania oświaty, kultury i sztuki wśród społeczności lokalnej i regionalnej;

4. Kreowania zjawisk artystycznych na terenie Polski;

5. Promowania języka i kultury Górnego Śląska na arenie lokalnej, krajowej i międzynarodowej;

6. Wspierania wartościowych zjawisk oświatowych, artystycznych, sportowych i rekreacyjnych inicjowanych przez zarząd Fundacji;

7. Realizowania ogólnodostępnych imprez kulturalnych w tym filmowych, takich jak festiwale, przeglądy filmów, wystawy, seminaria;

8. Tworzenia warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej, obywatelskiej i zawodowej;

9. Popularyzowania, upowszechniania, promowania i rozwijania twórczości oraz zjawisk artystycznych w zakresie teatru, języka, ruchu i muzyki;

10. Rozbudzania potrzeb uczestnictwa w życiu kulturalnym, kształtowanie gustów, a także wrażliwości estetycznej widzów/słuchaczy;

11. Propagowania oraz upowszechnianie twórczości artystycznej w kraju, a także za granicą;

12. Organizowania, promowania oraz finansowania przedsięwzięć kulturalnych, naukowych i edukacyjnych;

13. Propagowania wzorców zachowań kulturowych, społecznych, artystycznych i sportowych poprzez współpracę z ekspertami w danych dziedzinach;

14. Wspierania, a także promowania dokonań artystycznych;

15. Propagowania i upowszechniania sztuki oraz wszelkich form tanecznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych;

16. Rozwijania zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia, a także promowania talentów osób uzdolnionych w obszarze oświaty, kultury, sportu i rekreacji;

17. Propagowania, popularyzowania, upowszechniania, promowania, rozwijania, a także organizowania różnych form artystycznych;

18. Popularyzowania, upowszechniania, promowania i rozwijania różnych form aktywności ruchowej, w szczególności tych innowacyjnych;

19. Utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa;

20. Propagowania tańca jako formy sztuki oraz aktywności fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;

21. Wspierania procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych, Polski, krajów UE i świata;

22. Tworzenia warunków stymulujących dla procesów rozwojowych, w szczególności młodego pokolenia;

23. Inspirowania do rozwoju, a także integracji społeczeństwa poprzez uczestnictwo czynne i bierne w zdarzeniach kulturalnych, naukowych i sportowo-rekreacyjnych;

24. Rozbudzania oraz popierania inicjatyw zawodowych i społecznych;

25. Doskonalenia umiejętności zawodowych oraz podnoszenie kwalifikacji zarządu i pracowników Fundacji;

26. Działania na rzecz integracji europejskiej, a także rozwijania kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami, organizacjami rządowymi, pozarządowymi, ośrodkami kultury i sztuki, środowiskami tanecznymi oraz stowarzyszeniami o podobnych celach statutowych, promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

27. Powołanie międzynarodowego centrum rozwoju artystycznego, skupiającego najlepszych instruktorów, specjalistów, placówki prywatne i państwowe, fundacje i stowarzyszenia;

28. Promowania, popularyzowania, aktywizowania osób starszych do aktywności ruchowej i społecznej;

29. Edukacja na temat praw dziecka oraz dorosłych, wzrostu świadomości i rozpowszechniania wiedzy na temat przestrzegania i realizacji zasad Karty Praw Dziecka;

30. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

31. Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

32. Kształtowania świadomości społecznej dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej;

33. Wymienia informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi;

34. Promowania, wspierania przedsięwzięć charytatywnych;

35. Promowania, wspierania wolontariatu jako działań umożliwiających poszerzenie swoich kompetencji zawodowych;

36. Pomocy wychowankom z Placówek Oświatowych i Opiekuńczo Wychowawczych w szczególności dzieciom i młodzieży

37. Wsparcie materialne placówek opiekuńczo- wychowawczych i placówek oświatowych;

38. Organizowanie obozów, wypoczynku i wyjazdów związanych z działalnością fundacji;

39. Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23 (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

40. Wspomaganie działań mających na celu opiekę nad osobami niepełnosprawnymi;

41. Organizacja zbiórek pieniężnych dla dzieci i dorosłych w trudnej sytuacji życiowej;

42. Promowania i rozwijania miasta Czeladź oraz Zagłębia Dąbrowskiego.

43. Aktywizacja zawodowa;

44. Ochrona zdrowia;

45. Działania na rzecz ochrony środowiska.