Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Sokółka, podlaskie

Naszą misją jest wyrównywanie szans mieszkańców Ziemi Sokólskiej, zagrożonych wykluczeniem: osób z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych, ubogich, samotnych. W miarę możliwości organizujemy szeroko pojętą rehabilitację osób z niepełnosprawnościami (w zdecydowanej większości z niepełnosprawnościami intelektualnymi lub psychicznymi, w stopniu umiarkowanym lub znacznym) i aktywizację społeczno-zawodową: grupy wsparcia, doradztwo psychologiczne i zawodowe, turnusy rehabilitacyjne, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, praktyki i staże zawodowe. Dzieci i młodzież zapraszamy na zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne zapewniające atrakcyjne i pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie wiedzy i kompetencji, wyrównywanie szans na udany start do szkół wyższego szczebla i w dorosłe życie. Jesteśmy koordynatorem Sokólskiej Sieci Wolontariatu, zajmującej się rozwijaniem i promowaniem wolontariatu w lokalnym środowisku. Przy naszym Stowarzyszeniu działa grupa Przystanek Nadzieja, organizująca wolontariat osób z niepełnosprawnościami. 

Cele statutowe Stowarzyszenia:

a) wyrównywanie edukacyjnych szans dzieci i młodzieży z terenu powiatu sokólskiego, b) rozwijanie  turystyki  i  krajoznawstwa  oraz  organizowanie  wypoczynku  dzieci  i młodzieży, kultury fizycznej i sportu, c) zapobieganie demoralizacji i patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, d) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, e) wyrównywanie  szans  osób  mieszkających  na  terenie  powiatu  sokólskiego, a znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, f) reintegracja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, g) przeciwdziałanie wyludnianiu wsi wchodzących w skład powiatu sokólskiego, h) działanie na rzecz aktywizacji  zawodowej  osób  pozostających  bez  pracy  lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, i) wspomaganie  młodzieży  w  planowaniu  jej  kariery  zawodowej  i  wyborze  kierunku dalszego kształcenia, j) działalność  wspomagająca  lokalny  rozwój  gospodarczy, w  tym  rozwój przedsiębiorczości, k) wspomaganie  rozwoju  wspólnoty i społeczności  lokalnej, kreowanie  więzi międzyludzkich i lokalnego partnerstwa, l) ochrona dóbr lokalnej kultury, tradycji i obyczajów, m) promowanie walorów Ziemi Sokólskiej, n) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, a także wspomaganie rozwoju demokracji, o) promocja i rozwijanie wolontariatu.