Polityka prywatności Siepomaga.pl

Obowiązuje od 21.06.2019r.

Fundacja Siepomaga, będąca właścicielem portalu siepomaga.pl, przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych.

Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe (w szczególności, gdy jesteś użytkownikiem portalu siepomaga.pl), jak je chronimy i jakie prawa Tobie przysługują.

Chcąc zwiększyć czytelność tego dokumentu, podzieliliśmy go na trzy części.

Pierwsza część, zatytułowana "Informacje podstawowe", zawiera wyłącznie najważniejsze informacje o administratorze danych, celach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz Twoich prawach.

Druga część, zatytułowana "Informacje szczegółowe", zawiera pełną informację na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych.

Trzecia część, zatytułowana "Polityka wykorzystywania plików cookies", zawiera szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych w portalu siepomaga.pl plików cookies oraz innych podobnych technologii (narzędzi) internetowych.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Administrator danych

Fundacja Siepomaga, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić pełne dane kontaktowe Fundacji Siepomaga, w tym adres email oraz numer telefonu.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

W zależności od tego, jakie czynności podejmujesz w portalu siepomaga.pl, np. dokonujesz darowizny, zakładasz konto Pomagacza lub dopisujesz się do listy subskrybentów newslettera siepomaga.pl, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach (nie wszystkie one mogą mieć zastosowanie w Twoim przypadku). Wymieniamy je poniżej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, prosimy przejdź do Informacji szczegółowej.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. w celu przyjęcia i zaksięgowania darowizny dokonanej przez Ciebie w związku ze zbiórką prowadzoną w portalu siepomaga.pl, przekazywania Tobie emailowych powiadomień dotyczących zbiórki, którą wsparłeś oraz wydania Tobie zaświadczenia dla celów podatkowych;
 2. w celu założenia na Twoje żądanie i utrzymywania dla Ciebie konta Pomagacza, w tym uwierzytelniania Ciebie jako Pomagacza w portalu siepomaga.pl;
 3. w celu realizacji zadań statutowych Fundacji Siepomaga, w szczególności w celu udzielania pomocy społecznej;
 4. w celu przekazywania subskrybowanego newslettera portalu siepomaga.pl;
 5. w celu przeprowadzania konkursów organizowanych przez nas;
 6. w celu badania zachowań i preferencji użytkowników portalu siepomaga.pl z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia funkcjonowania portalu, w tym lepszego dopasowania jego funkcjonalności do Twoich potrzeb jako użytkownika;
 7. w celu docierania do Ciebie na Facebooku, w usługach Google oraz witrynach partnerskich Google ze spersonalizowanymi informacjami dotyczącymi Fundacji Siepomaga lub zbiórek przez nas prowadzonych;
 8. w celu kontaktowania się z osobami reprezentującymi media, w tym media internetowe;
 9. w celu utrzymywania relacji, w tym odpowiadania na komentarze zamieszczane przez Ciebie w portalach społecznościowych;
 10. w celu obsługi korespondencji emailowej lub kontaktu z Tobą w przyszłości drogą emailową;
 11. w celu utrzymywania relacji z Partnerami portalu siepomaga.pl;
 12. w celu zapobiegania wyłudzeniom świadczeń z pomocy społecznej udzielanych przez Fundację Siepomaga;
 13. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawa użytkowników portalu

W zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z portalu siepomaga.pl oraz na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane, mogą Tobie przysługiwać wszystkie lub wybrane uprawnienia wymienione poniżej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, prosimy przejdź do Informacji szczegółowej.

Masz zawsze prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda,
 4. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W określonych przypadkach możesz także skutecznie zrealizować prawo do:

 1. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. przenoszenia danych osobowych.

W razie wątpliwości, jakie prawa Tobie przysługują lub jak je wykonać, prosimy skontaktuj się z nami.

 

II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. POJĘCIA, JAKICH UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator, Administrator danych, Fundacja Siepomaga, Fundacja, my - Fundacja Siepomaga, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań. Dane kontaktowe do Administratora znajdziesz tutaj.

Użytkownik, Ty - każda osoba fizyczna, która korzysta z portalu siepomaga.pl.

Polityka prywatności - niniejszy dokument zatytułowany "Polityka prywatności oraz wykorzystywania plików cookies portalu siepomaga.pl".

Regulamin - regulamin portalu siepomaga.pl, którego treść znajdziesz tutaj.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Konto - konto Użytkownika w portalu siepomaga.pl, w przypadku, gdy Użytkownik zdecydował się na jego utworzenie.

W Polityce prywatności posługujemy się nazwami określonych usług lub funkcjonalności portalu siepomaga.pl oraz innymi pojęciami, które zostały zdefiniowane w Regulaminie, np. "Pomagacz".

2. ADMINISTRATOR DANYCH I JEGO DANE KONTAKTOWE

Administratorem Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem przez Ciebie z portalu siepomaga.pl lub w innych przypadkach opisanych w Polityce prywatności, jest Fundacja Siepomaga, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

 1. przesyłając email na adres: iod@siepomaga.pl,
 2. pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań.

3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Fundacja Siepomaga wyznaczyła inspektora ochrony danych (tzw. IOD).

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych (IOD) znajdziesz tutaj.

Możesz skontaktować się z naszym IOD, gdy masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację Siepomaga lub przysługujących Tobie praw.

4. DANE OSOBOWE, JAKIE PRZETWARZAMY ORAZ CELE I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA

W zależności od tego, jakie czynności podejmujesz w portalu siepomaga.pl, np. dokonujesz darowizny, zakładasz konto Pomagacza lub dopisujesz się do listy subskrybentów newslettera siepomaga.pl, przetwarzamy różne kategorie Twoich danych osobowych, w różnych celach i w oparciu o różne podstawy prawne. Poniżej staramy się przedstawić Tobie możliwie przejrzystą informację w tym zakresie, grupując informacje ze względu na cel, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe.

4.1. CEL: PRZYJĘCIE I ZAKSIĘGOWANIE DAROWIZNY DOKONANEJ PRZEZ CIEBIE W ZWIĄZKU ZE ZBIÓRKĄ PROWADZONĄ W PORTALU SIEPOMAGA.PL, PRZEKAZYWANIE TOBIE EMAILOWYCH POWIADOMIEŃ DOTYCZĄCYCH ZBIÓRKI, KTÓRĄ WSPARŁEŚ ORAZ WYDANIE TOBIE ZAŚWIADCZENIA DLA CELÓW PODATKOWYCH.

Zakres danych: w przypadku darowizny:

 1. dokonanej za pośrednictwem systemu płatności online (serwisu pośrednictwa finansowego) (np. PayU, dotpay, PayPal) - przetwarzamy Twój adres email;
 2. przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy Fundacji - przetwarzamy Twoje dane osobowe udostępnione nam przez bank, tj.: imię i nazwisko, adres, numer rachunku;
 3. dokonanej poprzez SMS (SMS Charytatywny - 72365) - przetwarzamy Twój numer telefonu.

Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych wyżej jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe dokonanie przez Ciebie darowizny we wskazany wyżej sposób.

Podstawa prawna: przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i zaksięgowania przez nas dokonanej przez Ciebie darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów ustaw podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Natomiast powiadomienia mailowe, obejmujące informację o zaksięgowaniu wpłaty oraz tzw. rezultaty i aktualizacje, tzn. istotne informacje dotyczące wyłącznie tej zbiórki, którą wsparł darczyńca, przekazujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na tym, że osoba, która dokonała wpłaty w naszym portalu, może zasadnie oczekiwać, że poinformujemy ją o otrzymaniu płatności oraz powiadomimy ją, jeśli istotnie zmienią się warunki konkretnej zbiórki lub zakończy się ona sukcesem. Zbiórki dotyczą zdrowia, a niejednokrotnie życia naszych podopiecznych, stąd uważamy opisany wyżej kontakt za rozsądny i nienaruszający praw lub wolności darczyńców. Powyższe znajduje swoje oparcie w przepisach RODO (por. art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Adresy email oraz numery telefonów darczyńców wykorzystujemy także, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, do budowania i integrowania społeczności osób chcących pomagać tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, skupionej wokół Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okresy przechowywania danych:

 1. Twój adres email oraz numer telefonu są przechowywane przez nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia z naszej bazy danych lub sprzeciwisz się ich wykorzystywaniu przez Fundację do realizacji jej prawnie uzasadnionych interesów. Jeśli darczyńca posiada Konto Pomagacza w portalu siepomaga.pl, wówczas przechowujemy jego adres email przez okres posiadania tego konta.
 2. dane osobowe objęte dowodami księgowymi są przechowywane przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych.

4.2. CEL: ZAŁOŻENIE I UTRZYMYWANIE DLA CIEBIE KONTA POMAGACZA, W TYM UWIERZYTELNIANIE CIEBIE JAKO POMAGACZA W PORTALU SIEPOMAGA.PL.

Zakres danych: w odniesieniu do Pomagaczy będących:

 1. osobami fizycznymi - przetwarzamy Twoje dane podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym, tj. imię i nazwisko lub pseudonim, płeć, adres email, wizerunek (awatar), adres profilu (tzw. slug) oraz w razie skorzystania przez Ciebie z opcji zapamiętania przez nas Twojej karty płatniczej następujące jej dane: pierwsze sześć i cztery ostatnie cyfry z numeru karty, miesiąc i rok objęty datą ważności karty oraz zaszyfrowany token karty na potrzeby płatności za pośrednictwem systemu PayU;
 2. Firmami w rozumieniu Regulaminu - przetwarzamy dane podane przez Firmę w formularzu rejestracyjnym, tj. imię i nazwisko reprezentanta Firmy, adres email, ponadto nazwę, logo, NIP, opis działalności oraz adres strony internetowej Firmy, a także adres profilu (tzw. slug);
 3. w przypadku rejestrowania lub logowania się w portalu siepomaga.pl za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Facebook Connect, Google) - pobieramy od tych podmiotów takie Twoje dane, jak: imię i nazwisko, płeć, adres email, wizerunek (awatar).

Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych wyżej jest dobrowolne, niemniej bez podania danych osobowych, które oznaczyliśmy jako obowiązkowe (imię i nazwisko lub pseudonim oraz adres email) nie będzie możliwe założenie przez Ciebie Konta Pomagacza lub jego dalsze utrzymywanie w portalu siepomaga.pl.

Podstawa prawna: przetwarzanie Twoich danych osobowych, oznaczonych jako obowiązkowe, jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta Pomagacza (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych przez Ciebie dobrowolnie - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Okres przechowywania danych: przez okres posiadania Konta Pomagacza w portalu siepomaga.pl lub do czasu zmiany danych na Koncie Pomagacza (dotyczy danych obowiązkowych), zaś w zakresie danych podanych dobrowolnie - do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż do czasu usunięcia Konta Pomagacza.

4.3. CEL: REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH FUNDACJI SIEPOMAGA, W SZCZEGÓLNOŚCI UDZIELANIE POMOCY SPOŁECZNEJ.

4.3.1.

Zakres danych: w odniesieniu do Użytkownika portalu siepomaga.pl, który zgłasza siebie, jako osobę wymagającą wsparcia ("Potrzebujący"): imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, data urodzenia, dane adresowe (województwo, miasto), dane o stanie zdrowia, wizerunek (zdjęcia), adres strony na Facebooku, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego oraz informacje i dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i materialną Potrzebującego.

Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych wyżej jest dobrowolne, jednak w razie ich niepodania nie będziemy mogli wszcząć (rozpocząć) procedury zmierzającej do zawarcia umowy o udzielenie pomocy społecznej.

Podstawa prawna: przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do podjęcia przez nas działań, na Twoje żądanie, zmierzających do zawarcia umowy o udzielenie pomocy społecznej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), zaś w odniesieniu do danych dotyczących Twojego zdrowia - Twoja wyraźna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), natomiast w odniesieniu do Twojego wizerunku - Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W zakresie, w jakim Fundacja przetwarza dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Fundacji Siepomaga) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie danych o stanie zdrowia jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Okres przechowywania danych: do czasu zawarcia umowy o udzielenie pomocy społecznej (po jej zawarciu, to ta umowa reguluje zasady dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych), przy czym w odniesieniu do danych dotyczących Twojego zdrowia oraz wizerunku - do czasu wycofania przez Ciebie zgody, z zastrzeżeniem, że Fundacja może przetwarzać dłużej Twoje wybrane dane na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (6 lat). W razie niezawarcia umowy o udzielenie pomocy społecznej - przez okres maksymalnie 1 roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Fundacja podjęła decyzję o nieudzieleniu pomocy społecznej lub pozostawieniu Twojego zgłoszenia bez rozpatrzenia, w szczególności na skutek nieuzupełnienia przez Ciebie jego braków. Zob. także pkt 4.12 Polityki prywatności.

4.3.2.

Zakres danych: w odniesieniu do Użytkownika portalu siepomaga.pl, który zgłasza inną osobę wymagającą wsparcia (Potrzebującego): imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email zgłaszającego, zaś w przypadku, gdy zgłaszający jest opiekunem prawnym Potrzebującego, także: numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, informacje oraz dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i materialną, wizerunek.

Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych wyżej jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe dokonanie zgłoszenia lub wszczęcie procedury zmierzającej do zawarcia umowy regulującej warunki udzielenia pomocy społecznej Potrzebującemu.

Podstawa prawna: przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji przez Fundację prawnie uzasadnionego interesu polegającego na kontakcie z Tobą w sprawie dokonanego zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), zaś w przypadku opiekunów prawnych Potrzebujących także niezbędność do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o udzielenie pomocy społecznej oraz jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W zakresie, w jakim Fundacja przetwarza dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Fundacji Siepomaga).

Okres przechowywania danych: do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego kontaktowania się z Tobą przez Fundację z wykorzystaniem Twoich danych, z tym, że dane takie, jak numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, informacje oraz dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i materialną, są przetwarzane przez okres wskazany w pkt. 4.3.1. Fundacja może przetwarzać dłużej wybrane dane zgłaszającego na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (6 lat).

Zob. także pkt 4.12 Polityki prywatności.

4.3.3.

Zakres danych: w odniesieniu do Potrzebującego zgłoszonego przez Użytkownika portalu siepomaga.pl (dziecko, inny członek rodziny zgłaszającego, inna osoba): imię i nazwisko, data urodzenia, dane adresowe, numer telefonu, adres email, dane o stanie zdrowia, wizerunek, adres strony na Facebooku, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego oraz informacje i dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i materialną Potrzebującego.

Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych wyżej jest dobrowolne, jednak w razie niepodania przez Ciebie danych oznaczonych przez nas jako wymagane, nie będziemy mogli wszcząć (rozpocząć) procedury zmierzającej do zawarcia umowy o udzielenie pomocy społecznej.

Podstawa prawna: przetwarzanie danych osobowych Potrzebującego jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o udzielenie pomocy społecznej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) albo - zwłaszcza, gdy dotyczy to danych osobowych osoby innej niż dziecko zgłaszającego - prawnie uzasadniony interes Fundacji polegający na przetwarzaniu danych zgłoszonego nam potrzebującego w celu nawiązania z nim lub jego opiekunami kontaktu w sprawie ogłoszenia zbiórki w portalu siepomaga.pl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) albo ochrona żywotnych interesów Potrzebującego, tj. jego zdrowia lub życia (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO), zaś w odniesieniu do danych dotyczących zdrowia Potrzebującego - wyraźna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) albo ochrona żywotnych interesów Potrzebującego, gdy jest on fizycznie lub prawnie niezdolny do wyrażenia zgody, np. pozostaje w stanie śpiączki (art. 9 ust. 2 lit. c) RODO), natomiast w odniesieniu do wizerunku Potrzebującego - zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W zakresie, w jakim Fundacja przetwarza dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Fundacji Siepomaga) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie danych o stanie zdrowia jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Okres przechowywania danych: do czasu zawarcia z Potrzebującym umowy o udzielenie pomocy społecznej (po jej zawarciu, to ta umowa reguluje zasady dalszego przetwarzania danych osobowych Potrzebującego), zaś w odniesieniu do danych dotyczących zdrowia Potrzebującego oraz wizerunku - do czasu wycofania przez niego zgody, z zastrzeżeniem, że Fundacja może przetwarzać dłużej wybrane dane Potrzebującego na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (6 lat). W razie niezawarcia ww. umowy - przez okres maksymalnie 1 roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Fundacja podjęła decyzję o nieudzieleniu pomocy społecznej lub pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia, w szczególności na skutek nieuzupełnienia jego braków. Zob. także pkt. 4.12 Polityki prywatności.

4.3.4.

Jeśli potrzebujący jest podopiecznym Partnera lub Partner prowadzi zbiórkę w portalu siepomaga.pl na rzecz potrzebującego na innej podstawie, wówczas Fundacja Siepomaga przetwarza dane osobowe potrzebującego na zasadach opisanych odpowiednio w pkt. 4.3.1 oraz 4.3.3., z tym zastrzeżeniem, że jeśli Fundacja Siepomaga nie zawiera z potrzebującym umowy o udzielenie pomocy społecznej, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych potrzebującego, zarówno zwykłych, jak i wrażliwych, jest zgoda potrzebującego (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), zaś dane potrzebującego są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, z zastrzeżeniem, że Fundacja może przetwarzać dłużej dane potrzebującego na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ale nie dłużej niż przez okres przewidziany dla przetwarzania danych Potrzebujących, z którymi została zawarta umowa o udzielenie pomocy społecznej (co do zasady 6 pełnych lat). W przypadku nieogłoszenia zbiórki w portalu siepomaga.pl, dane osobowe potrzebującego są przetwarzane nie dłużej niż przez okres maksymalnie 1 roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Fundacja podjęła decyzję o nieudzieleniu pomocy społecznej lub pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia,w szczególności na skutek nieuzupełnienia jego braków. Zob. także pkt. 4.12 Polityki prywatności.

4.4. CEL: PRZEKAZYWANIE SUBSKRYBOWANEGO NEWSLETTERA SIEPOMAGA.PL.

Zakres danych: adres email, numer IP subskrybenta newslettera portalu siepomaga.pl, a także data zapisania się na newslettera siepomaga.pl oraz informacje o: otrzymanych przez subskrybenta newsletterach, otwarciu przez subskrybenta newslettera oraz o kliknięciu przez niego w link zamieszczony w newsletterze.

Podanie przez Ciebie adresu email jest dobrowolne, ale jego niepodanie uniemożliwia dopisanie się do listy subskrybentów naszego newslettera. W razie dobrowolnego zapisania się przez Ciebie na naszego newslettera, pozostałe dane wskazane wyżej zapisujemy w naszym systemie automatycznie.

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na przekazywaniu Tobie subskrybowanego newslettera siepomaga.pl, zawierającego informacje o aktualnych wydarzeniach związanych z prowadzoną przez Fundację Siepomaga działalnością charytatywną.

Okres przechowywania danych: do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania (subskrypcji) newslettera siepomaga.pl lub zakończenia wydawania przez Fundację tego newslettera.

4.5. CEL: PRZEPROWADZANIE KONKURSÓW.

Zakres danych: wskazany w odrębnym regulaminie (zasadach) danego konkursu.

Podanie przez Ciebie danych osobowych na potrzeby udziału w konkursie będzie z reguły dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych przez nas danych uniemożliwi Tobie wzięcie w nim udziału, w tym uniemożliwi przekazanie ewentualnej nagrody.

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu Fundacji Siepomaga lub portalu siepomaga.pl lub niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W stosunku do zwycięzców konkursów podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych może być ponadto konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), np. obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody.

Okres przechowywania danych: wskazujemy ten okres w regulaminach (zasadach) poszczególnych konkursów. W braku takiego wskazania, przez czas trwania konkursu oraz przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zakończenia konkursu, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. W przypadku przechowywania danych zwycięzców konkursu okres przechowywania ich danych może ulec wydłużeniu do 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upływał termin zapłaty podatku związanego z przyznaną nagrodą.

4.6. CEL: BADANIE ZACHOWAŃ I PREFERENCJI UŻYTKOWNIKÓW PORTALU SIEPOMAGA.PL Z PRZEZNACZENIEM WYNIKÓW BADAŃ NA POTRZEBY POLEPSZENIA FUNKCJONOWANIA PORTALU, W TYM LEPSZEGO DOPASOWANIA JEGO FUNKCJONALNOŚCI DO TWOICH POTRZEB JAKO UŻYTKOWNIKA.

Zakres danych:

W ramach portalu siepomaga.pl korzystamy z usługi Google Analytics świadczonej przez Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii. Usługa ta działa w oparciu o mechanizm plików cookies, o którym szerzej piszemy w sekcji III. Polityka wykorzystywania plików cookies. Przy czym Google wykorzystuje w tym celu własne pliki cookies (zob. tutaj).

Google Analytics pozwala nam analizować: sposób korzystania przez użytkowników z portalu siepomaga.pl, ich aktywność na jego stronach oraz pozwala ustalić, skąd pochodzą jego użytkownicy.

Google Ireland Limited maskuje adresy IP użytkowników portalu siepomaga.pl.

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych przez Google w związku z usługą Google Analytics znajdziesz tutaj.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przesyłaniu informacji zebranych przez pliki cookies do Google w ramach Google Analytics poprzez pobranie tutaj odpowiedniej wtyczki.

W celu analizy, w jaki sposób osoby odwiedzające nasz portal korzystają z jego zasobów oraz w jaki sposób poruszają się po jego stronach (np. które linki klikają, które strony przewijają, gdzie zatrzymują swój kursor, jak długo pozostają na danej stronie portalu siepomaga.pl), korzystamy również z narzędzia analitycznego Hotjar dostarczanego przez Hotjar Limited z siedzibą na Malcie. Narzędzie Hotjar wykorzystuje, m.in. mechanizm kodu śledzącego umieszczanego na stronach siepomaga.pl oraz plików cookies, które zapisują się na urządzeniach użytkowników portalu (więcej na temat plików cookies znajdziesz poniżej, w sekcji III. Polityka wykorzystywania plików cookies).

Hotjar zapisuje w szczególności zanonimizowany numer IP urządzenia użytkownika portalu siepomaga.pl, rozmiar ekranu urządzenia użytkownika, typ urządzenia użytkownika, informacje dotyczące przeglądarki internetowej, kraj, z którego generowany jest ruch na stronie siepomaga.pl, preferowany język wyświetlania witryny. Te dane są gromadzone przez Hotjar Limited w postaci spseudonimizowanego profilu użytkownika. Ani Hotjar Limited, ani Fundacja Siepomaga nie wykorzystują tych danych, by zidentyfikować poszczególnego użytkownika portalu siepomaga.pl, ani nie łączą tych danych z innymi danymi. Narzędzie Hotjar pozwala nam lepiej poznać interakcje użytkowników z naszym portalem oraz zdiagnozować i wyeliminować błędy, które utrudniają komunikację z naszymi użytkownikami (innymi słowy, zoptymalizować portal siepomaga.pl).

Więcej informacji na temat zasad ochrony danych osobowych przez Hotjar Limited znajdziesz tutaj.

Użytkownik naszego portalu może w każdej chwili wyłączyć zbieranie danych przez Hotjar Limited postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi na tej stronie.

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na analizowaniu korzystania z portalu siepomaga.pl przez jego użytkowników, celem ułatwiania im korzystania z naszego portalu w przyszłości, poprzez lepsze dopasowanie portalu siepomaga.pl do ich potrzeb, poprawę i rozbudowę jego funkcjonalności oraz lepsze jego zabezpieczenie w sferze teleinformatycznej.

Okres przechowywania danych: zebrane dane są usuwane z serwerów Google Analytics, zgodnie z wyborem Fundacji Siepomaga, po upływie 25 miesięcy. Z kolei dane gromadzone przez Hotjar są przechowywane przez Hotjar najdłużej przez okres 365 dni (zob. szczegółowe informacje na temat okresu przechowywania danych).

4.7. CEL: DOCIERANIE DO CIEBIE NA FACEBOOKU, W USŁUGACH GOOGLE ORAZ WITRYNACH PARTNERSKICH GOOGLE ZE SPERSONALIZOWANYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI FUNDACJI SIEPOMAGA LUB ZBIÓREK PRZEZ NAS PROWADZONYCH.

Zakres danych: dane o Twojej aktywności w portalu siepomaga.pl zbierane przez cookies oraz kody śledzące (narzędzia remarketingowe) Google i Facebooka (m.in. tzw. Piksel Facebooka). Fundacja korzysta z programu reklamowego Google Ads.

Podanie przez Ciebie wskazanych wyżej danych jest dobrowolne. Jeśli chcesz wyłączyć działanie Piksela Faceboka w stosunku do Ciebie, kliknij tutaj i po zalogowaniu się do Facebooka możesz zmienić ustawienia reklam na swoim koncie w portalu Facebook.

Aby wyłączyć reklamy spersonalizowane Google kliknij tutaj lub dowiedz się więcej klikając tutaj.

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na docieraniu do Ciebie z informacjami dotyczącymi Fundacji Siepomaga i prowadzonych przez nas zbiórek na siepomaga.pl, gdy korzystasz z Facebooka, Google lub witryn partnerskich Google.

Okres przechowywania danych: uzależniony jest w pełni od ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz w części Polityki prywatności poświęconej plikom cookies.

4.8. CEL: KONTAKT Z LUDŹMI MEDIÓW, W TYM MEDIÓW INTERNETOWYCH

Zakres danych: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, nazwa i adres medium internetowego lub jego redakcji.

Podanie przez Ciebie wskazanych wyżej danych jest dobrowolne, niemniej ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Tobą.

Fundacja pozyskuje także dane ludzi mediów bezpośrednio z Internetu.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Fundacji Siepomaga polegający na informowaniu o podejmowanych przez nią działaniach oraz zarządzaniu relacjami z ludźmi mediów, zwłaszcza mediów internetowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przechowywania danych: do czasu wyrażenia przez daną osobę sprzeciwu.

4.9. CEL: KONTAKT Z UŻYTKOWNIKAMI PRZEZ PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Portale społecznościowe (ich właściciele), takie jak, np. Facebook, Twitter, Instagram, są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na zasadach opisanych w regulaminach/ politykach prywatności tychże portali. Jeśli poprzez jeden z takich portali wchodzisz w interakcję z Fundacją Siepomaga (np. reagując na naszego posta, pisząc komentarz), wówczas my również stajemy się administratorem Twoich danych osobowych.

Zakres danych: imię, nazwisko, nick, wizerunek, profil publiczny, inne dane osobowe przekazane przez Ciebie w wiadomościach/ komentarzach.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Fundacji Siepomaga polegający na udzielaniu użytkownikom portali społecznościowych odpowiedzi na ich komentarze oraz utrzymywaniu z nimi relacji, a także budowanie pozytywnego wizerunku Fundacji oraz siepomaga.pl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4.10. CEL: OBSŁUGA KORESPONDENCJI EMAILOWEJ ORAZ KONTAKTY Z TOBĄ W PRZYSZŁOŚCI DROGĄ EMAILOWĄ

Zakres danych: imię i nazwisko, adres email, informacje zawarte w korespondencji emailowej.

Podanie przez Ciebie wskazanych wyżej danych jest dobrowolne, niemniej ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Tobą drogą emailową.

Podstawa prawna: Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), następnie również nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze korespondencji emailowej, w tym nawiązywaniu kontaktu w przyszłości z osobami, które skontaktowały się z nami drogą emailową oraz archiwizacja korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przechowywania danych: przez okres działania Fundacji Siepomaga, za wyjątkiem danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które Fundacja usuwa lub anonimizuje niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie oraz danych zwykłych, które Fundacja usuwa lub anonimizuje po wniesieniu sprzeciwu, chyba że dalsza archiwizacja korespondencji emailowej jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Fundacji Siepomaga, np. obrony przez roszczeniami z Twojej strony.

4.11. CEL: UTRZYMYWANIE RELACJI Z PARTNERAMI PORTALU SIEPOMAGA.PL.

Zakres danych: imię i nazwisko osoby reprezentującej Partnera w kontaktach z nami, pełniona funkcja u Partnera, służbowy numer telefonu, służbowy adres email.

Podanie wskazanych wyżej danych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam kontakt z Partnerem.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Fundacji Siepomaga polegający na utrzymywaniu relacji z Partnerami, w szczególności kontaktu emailowego oraz telefonicznego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przechowywania danych: wskazane wyżej dane osoby reprezentującej Partnera przetwarzamy do czasu usunięcia Konta Partnera.

4.12. CEL: ZAPOBIEGANIE WYŁUDZENIOM ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANYCH PRZEZ FUNDACJĘ SIEPOMAGA

Zakres danych: następujące dane dotyczące zgłaszającego lub Potrzebującego: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, jedno lub kilka zdjęć, powód odmowy udzielenia pomocy społecznej, w tym odrzucenia zgłoszenia.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Fundacji Siepomaga polegający na zapobieganiu wyłudzeniom świadczeń z pomocy społecznej udzielanych przez nas.

Okres przechowywania danych: do czasu zakończenia działalności przez Fundację Siepomaga, chyba że wcześniej został wniesiony sprzeciw przez osobę, której dane dotyczą i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

4.13. CEL: USTALANIE, DOCHODZENIE LUB OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI.

Zakres danych: o ile zakres danych przetwarzanych przez Fundację na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń nie został wskazany we wcześniejszej części Polityki prywatności, wskazujemy, że są to wybrane dane podane przez Użytkowników, przy czym w zależności od statusu danego Użytkownika mogą to być takie dane, jak np. imię, nazwisko, adres email, informacje o wyrażonych zgodach, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Fundacji Siepomaga polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń przed właściwymi sądami i organami państwowymi.

Okres przechowywania danych: do czasu wygaśnięcia roszczeń Użytkownika względem Fundacji oraz roszczeń Fundacji względem Użytkownika - co do zasady 6 lat, z wydłużeniem tego okresu do końca roku kalendarzowego, przy czym termin 6-letni jest liczony, m.in. od dnia dokonania przez Użytkownika darowizny, usunięcia Konta Pomagacza, rezygnacji z otrzymywania newslettera.

Zob. także pkt 4.12. Polityki prywatności.

5. PODMIOTY, KTÓRYM UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

Jeśli jesteś osobą, na rzecz której prowadzimy zbiórkę w portalu siepomaga.pl lub jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym takiej osoby, Twoje dane osobowe objęte opisem zbiórki oraz Twój wizerunek udostępniamy publicznie na stronach siepomaga.pl poświęconych danej zbiórce. Co więcej, informujemy emailowo darczyńców, którzy wsparli Twoją zbiórkę o wszelkich istotnych zmianach dotyczących tej zbiórki, np. o istotnej zmianie Twojego stanu zdrowia.

Jeżeli jesteś podopiecznym naszego Partnera, wówczas w toku współdziałania z tym Partnerem oraz z Tobą w celu opublikowania zbiórki, dokonujemy operacji na Twoich danych osobowych przy udziale Partnera.

Prowadzenie portalu siepomaga.pl wymaga korzystania przez nas z usług wyspecjalizowanych podmiotów (głównie dostawców usług), którym udostępniamy dane osobowe Użytkowników. Są to podmioty świadczące dla nas, m.in. następujące usługi:

 1. księgowo-płacowe (dotyczy w szczególności danych osobowych darczyńców), prawne,
 2. informatyczne (IT), w szczególności:
  1. udostępniania oprogramowania w modelu SaaS (oprogramowanie chmurowe), (np. Google Ireland Limited, Comarch S.A.). Korzystamy w szczególności z usług świadczonych przez Google Ireland Limited, pod nazwą G Suite, w tym poczty email funkcjonującej w oparciu o serwery Google,
  2. programistyczne,
  3. hostingu danych (np. Amazon, Dropbox, OVH sp. z o.o.),
  4. badania zachowań i preferencji użytkowników portalu siepomaga.pl (np. Google Analytics, Hotjar),
  5. wysyłania wiadomości email,
  6. wyświetlania spersonalizowanych komunikatów (Facebook Ireland Limited, Google Ads),
  7. wysyłania powiadomień web push,
 3. obsługi płatności online (np. PayU, PayPal, dotpay),
 4. reklamowe, marketingowe,
 5. pocztowe (np. Poczta Polska), kurierskie.

Podmioty te, o ile przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze zlecenie, działają na podstawie zawartych z nami umów powierzenia i na równi z Fundacją są zobowiązane do ochrony Twoich danych osobowych.

Nasi dostawcy usług mają siedziby głównie w Polsce oraz w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności duża część globalnych spółek informatycznych, z których usług korzystamy (np. Google, Facebook), ma swe siedziby w Irlandii lub na Malcie (np. Hotjar). Wyjaśniamy, że skrót EOG oznacza na chwilę obecną państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię oraz Liechtenstein.

W wybranych przypadkach korzystamy z usług podmiotów mających swą siedzibę poza EOG, np. w USA. Fundacja zapewnia wówczas odpowiedni stopień ochrony danych osobowych Użytkowników. W szczególności, w przypadku przekazywania Twoich danych do USA, współpracujemy z podmiotami, które uczestniczą w programie "Tarcza Prywatności UE-USA" (Privacy Shield) lub zobowiązały się do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

Dotyczy to także naszej współpracy z podmiotami z innych krajów spoza EOG, tzn. przekazujemy wówczas Twoje dane osobowe w oparciu o, m.in. właściwą decyzję Komisji, a w jej braku - z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń opisanych w art. 46 i 47 RODO, np. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję.

Możemy też zostać zobowiązani do przekazania Twoich danych właściwym organom państwa (np. Policji, prokuraturze, sądom, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organom podatkowym) lub osobom trzecim, jeśli ich żądanie udzielenia takich informacji będzie miało swoją podstawę prawną.

6. PRAWA, KTÓRE TOBIE PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja Siepomaga zapewnia osobom fizycznym, w szczególności Użytkownikom portalu siepomaga.pl realizację ich uprawnień przewidzianych w RODO.

Możesz zgłosić nam określone żądanie kontaktując się z nami na adres email: siepomaga@siepomaga.pl lub iod@siepomaga.pl.

Dodatkowo, jeśli posiadasz w naszym portalu Konto, np. Konto Pomagacza, możesz samodzielnie poprawiać lub uzupełniać swoje dane osobowe oraz dokonywać zmian ustawień swojego Konta, korzystając z zakładki "Ustawienia konta", dostępnej po zalogowaniu się do portalu siepomaga.pl.

6.1. PRAWO DOSTĘPU DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (art. 15 RODO)

Możesz zapytać nas, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeśli tak jest, masz wówczas prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o:
  1. celach przetwarzania,
  2. kategoriach Twoich danych osobowych, które przetwarzamy,
  3. odbiorcach lub kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych,
  4. planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu,
  5. uprawnieniach przysługujących Tobie na mocy RODO,
  6. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. jeżeli dane nie zostały zebrane od Ciebie - o źródle, z jakiego pozyskaliśmy Twoje dane,
  8. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
  9. zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazywaniem danych osobowych poza obszar EOG;
 3. otrzymać kopię swoich danych osobowych. Przy czym Fundacja może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych za drugą i kolejne kopie Twoich danych osobowych.

6.2. PRAWO DO SPROSTOWANIA (POPRAWIANIA) TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (art. 16 RODO)

Możesz żądać od nas sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli założyłeś Konto, np. Konto Pomagacza, możesz samodzielnie poprawiać lub uzupełniać swoje dane korzystając z zakładki "Ustawienia konta", widocznej po zalogowaniu się na Twoim Koncie.

6.3. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (art. 7 ust. 3 RODO)

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas masz prawo w dowolnym momencie cofnąć tę zgodę.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Fundacja dokonała na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

6.4. PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (art. 21 RODO)

Możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeśli podstawą takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes. Ma to miejsce, np. gdy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby przekazywania Tobie emailowych powiadomień związanych ze zbiórką, którą wsparłeś lub przekazywania Tobie subskrybowanego newslettera siepomaga.pl.

6.5. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (art. 18 RODO)

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, co skutkuje tym, że w okresie ograniczenia przetwarzania możemy co do zasady Twoje dane osobowe wyłącznie przechowywać.

Poniżej wskazujemy przypadki, gdy możesz od nas żądań ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. gdy Fundacja nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia przez nas, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

6.6. PRAWO DO USUNIĘCIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ("PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM") (art. 17 RODO)

Masz prawo żądać od nas usunięcia wszystkich lub wybranych Twoich danych osobowych, jeżeli:

 1. Twoje dane osobowe nie są już konieczne (niezbędne) do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. gdy cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a Fundacja przetwarzała te dane w oparciu o Twoją zgodę;
 3. gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu i sprzeciw ten był zasadny,
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, związanego z takim marketingiem,
 5. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Sygnalizujemy, że mimo Twojego żądania do usunięcia Twoich danych, w pewnych sytuacjach będziemy nadal uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (np. związanych z obowiązkami Fundacji w zakresie rachunkowości i podatków) oraz w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co najczęściej będzie wiązało się z przetwarzaniem (przechowywaniem) takich Twoich danych, jak np. imię i nazwisko, adres email, inne dane identyfikujące, w tym przedmiot Twojego żądania.

6.7. PRAWO DO PRZENOSZENIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a które my przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą. Co więcej, możesz wskazać, że mamy przesłać te dane, w powszechnie używanym formacie, do innego administratora danych, o ile będzie to technicznie możliwe. Spełniając takie żądania używamy formatu przechowywania danych - CSV.

6.8. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA UODO

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z RODO, w szczególności naruszamy przyznane Tobie na mocy RODO prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

III. POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Na stronach portalu siepomaga.pl wykorzystujemy pliki tekstowe określane mianem plików cookies.

Pliki cookies zapisują się w pamięci (na dysku) Twojego urządzenia, za pomocą którego korzystasz z siepomaga.pl, np. na Twoim laptopie, smartfonie lub tablecie. Pliki cookies pozwalają naszemu portalowi zapamiętać na dłużej Twoje czynności w portalu i Twoje preferencje (może to być, np. informacja, że jesteś zalogowany lub nazwa Twojego podpisu). Dzięki stosowaniu przez nas plików cookies nie musisz wpisywać w portalu za każdym razem tych samych informacji lub ponownie logować się, gdy przechodzisz na inną podstronę.

Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, "czas ważności" takiego pliku tekstowego oraz losowo wygenerowany unikatowy numer bądź inną wartość. Niektóre pliki cookies są używane w portalu siepomaga.pl niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie.

Używamy plików cookies:

 1. sesyjnych - które są usuwane, gdy zamykasz przeglądarkę internetową;
 2. trwałych - które są usuwane po upływie określonego czasu ("okresu ważności"), niezależnie od zamknięcia przez Ciebie przeglądarki internetowej lub opuszczenia portalu siepomaga.pl;
 3. własnych - ustawianych przez serwery portalu siepomaga.pl;
 4. osób trzecich (tzw. third party cookies) - ustawiane przez serwery osób trzecich, np. Google Analytics.

W plikach cookies wykorzystywanych przez Fundację przechowujemy informacje:

 1. o tym, czy jesteś zalogowany w portalu siepomaga.pl ("uwierzytelniające" pliki cookies),
 2. o ostatnim użytym przez Ciebie podpisie w portalu siepomaga.pl,
 3. o Twoim adresie email,
 4. o wybranym ostatnio przez Ciebie sposobie płatności,
 5. o tym skąd trafiłeś na stronę portalu siepomaga.pl,
 6. o koszyku darowizn.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 1. umożliwienia Tobie zalogowania się do Twojego Konta oraz efektywnego korzystania przez Ciebie z portalu siepomaga.pl jako zalogowany Użytkownik;
 2. zapamiętania Twoich preferencji, np. po to, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego portalu, gdy ponownie wrócisz na jego strony, w tym utrzymania stanu zalogowania do portalu;
 3. dokonywania analiz i prowadzenia statystyk odwiedzin naszego portalu, np. przy wykorzystaniu narzędzia Google Analytics;
 4. lepszego dopasowania informacji kierowanych do Ciebie przez Fundację w portalu Facebook, usługach Google i witrynach partnerskich Google;
 5. śledzenia ruchu przekierowanego.

W ramach portalu siepomaga.pl wykorzystujemy pliki cookies osób trzecich również w celu wysyłania Tobie powiadomień w przeglądarce (tzw. web push). Jak wyłączyć powiadomienia web push w Twojej przeglądarce zobacz tutaj.

Możesz w pełni swobodnie zarządzać plikami cookies, w tym zasadami ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu, poprzez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki internetowej. Dostawca każdej przeglądarki zapewnia możliwość zmiany jej ustawień zgodnie z preferencjami danej osoby. Informujemy, że blokowanie plików cookies może powodować pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisów internetowych, w tym z naszego portalu.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookies i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania informacji zawartych w tych plikach, zarówno przez nas lub strony trzecie (dostawców third party cookies). Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz tutaj:

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przesyłaniu informacji zebranych przez pliki cookies do Google w ramach Google Analytics poprzez pobranie tutaj odpowiedniej wtyczki.

Możesz w każdej chwili wyłączyć reklamy spersonalizowane Google - kliknij tutaj.

Możesz także sprzeciwić się zapisywaniu danych przez dostawcę narzędzia analitycznego Hotjar tutaj.

Jeśli korzystasz z naszego portalu na urządzeniu mobilnym, dodatkowe informacje w zakresie ustawień plików cookies możesz znaleźć także na stronach internetowych ich producentów.

Ponadto korzystamy z wybranych narzędzi biznesowych oferowanych przez Facebooka w postaci Piksela oraz funkcji grup niestandardowych odbiorców. Szczegółowe informacje na temat zasad działania tych narzędzi znajdziesz na stronie www.facebook.com. Na temat działania Piksela zostałeś poinformowany także odrębnie przez Facebooka.

Niezależnie od powyższego wyjaśniamy, że piksel to kod oprogramowania, który pozwala śledzić zachowania Użytkowników na stronach portalu siepomaga.pl, na których umieszczono piksel. Dzięki Pikselowi Facebooka spółka Facebook dowiaduje się, że odwiedziłeś nasz portal i identyfikuje Ciebie do grupy docelowej do wyświetlania naszych komunikatów, w szczególności o zbiórkach. Te komunikaty są wyświetlane wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszym portalem. Dzięki tym narzędziom, jeśli jesteś jednocześnie użytkownikiem Facebooka, Facebook może wyświetlać Tobie sugestie na temat zbiórek, w których udział może Cię najbardziej zainteresować (treści spersonalizowane). Więcej informacji na temat ustawień i preferencji dotyczących wyświetlanych Tobie treści na Facebooku znajdziesz tutaj.

Jeśli chcesz wyłączyć działanie Piksela Facebooka w stosunku do Ciebie, kliknij tutaj i po zalogowaniu się do Facebooka zmień ustawienia reklam na swoim koncie w portalu Facebook.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Fundacja może zmieniać lub uzupełniać Politykę prywatności. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Fundacja będzie informować na stronach portalu siepomaga.pl. W razie istotnych zmian, Fundacja może wysłać Tobie dodatkowe powiadomienie mailowe na podany przez Ciebie adres email.

Poprzednie wersje

Nazwa Wersja Obowiązuje od
Polityka prywatności Siepomaga.pl 4 14.11.2022
Polityka prywatności Siepomaga.pl 3 28.02.2020
Polityka prywatności Siepomaga.pl 2 21.06.2019
Polityka prywatności Siepomaga.pl 1 01.01.2018