Polityka prywatności Siepomaga.pl

Obowiązuje od 28.02.2020r.

Fundacja Siepomaga, będąca właścicielem portalu Siepomaga.pl, przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych.

Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak je chronimy i jakie prawa Tobie przysługują.

Chcąc zwiększyć czytelność tego dokumentu, podzieliliśmy go na trzy części.

Pierwsza część, zatytułowana "Informacje podstawowe", zawiera wyłącznie najważniejsze informacje o administratorze danych, celach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz Twoich prawach.

Druga część, zatytułowana "Informacje szczegółowe", zawiera pełną informację na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych.

Trzecia część, zatytułowana "Polityka wykorzystywania plików cookies", zawiera szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych w portalu Siepomaga.pl plików cookies oraz innych podobnych technologii (narzędzi) internetowych.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Administrator danych

Fundacja Siepomaga, pl. Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić pełne dane kontaktowe Fundacji Siepomaga, w tym adres email oraz numer telefonu.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

W zależności od tego, jakie czynności podejmujesz w portalu Siepomaga.pl, np. dokonujesz darowizny, zakładasz Konto lub dopisujesz się do listy subskrybentów newslettera Siepomaga.pl, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach (nie wszystkie one mogą mieć zastosowanie w Twoim przypadku). Wymieniamy je poniżej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, prosimy przejdź do Informacji szczegółowej.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. w celu przyjęcia i zaksięgowania darowizny dokonanej przez Ciebie w związku ze zbiórką prowadzoną w Siepomaga.pl, przekazywania Tobie emailowych powiadomień dotyczących zbiórki, którą wsparłeś oraz wydania Tobie potwierdzenia otrzymanej darowizny dla celów podatkowych (zob. więcej);
 2. w celu założenia i utrzymywania na żądanie Użytkownika Konta w Siepomaga.pl (zob. więcej);
 3. w celu przekazywania Tobie subskrybowanego newslettera Siepomaga.pl (zob. więcej);
 4. w celu przeprowadzania konkursów organizowanych przez nas (zob. więcej);
 5. w celu badania zachowań i preferencji Użytkowników Siepomaga.pl z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia funkcjonowania portalu, w tym lepszego dopasowania jego funkcjonalności do Twoich potrzeb jako Użytkownika (zob. więcej);
 6. w celu docierania do Ciebie na Facebooku, w usługach Google oraz innych serwisach ze spersonalizowanymi informacjami dotyczącymi Fundacji Siepomaga lub zbiórek przez nas prowadzonych (zob. więcej);
 7. w celu podejmowania działań PR, w tym kontaktowania się z osobami reprezentującymi media, w tym media internetowe oraz innymi osobami wspierającymi działania Fundacji (zob. więcej);
 8. w celu obsługi korespondencji emailowej lub kontaktu z Tobą w przyszłości drogą emailową (zob. więcej);
 9. w celu promowania zbiórek przy pomocy narzędzi udostępnianych przez media społecznościowe (zob. więcej);
 10. w celu interakcji z osobami, które przekazały Fundacji 1% podatku (zob. więcej);
 11. w celu poprawy jakości obsługi, zawierania lub modyfikowania treści umów zawieranych z osobami potrzebującymi pomocy społecznej, ochrony roszczeń (zob. więcej);
 12. w celu weryfikacji tożsamości osób kontaktujących się z Fundacją, w drodze wideokonferencji (zob. więcej);
 13. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (zob. więcej).

Prawa użytkowników portalu

W zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z portalu Siepomaga.pl oraz na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane, mogą Tobie przysługiwać wszystkie lub wybrane uprawnienia wymienione poniżej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, prosimy przejdź do Informacji szczegółowej.

Masz zawsze prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zob. więcej),
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (zob. więcej),
 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda (zob. więcej), 
 4. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) (zob. więcej). 

W określonych przypadkach możesz także skutecznie zrealizować prawo do:

 1. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (zob. więcej),
 2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zob. więcej),
 3. usunięcia danych osobowych (zob. więcej), 
 4. przenoszenia danych osobowych (zob. więcej). 

Jeśli posiadasz Konto w Siepomaga.pl, część uprawnień możesz zrealizować w łatwy sposób, korzystając z funkcji dostępnych w ramach “Ustawienia Konta”, zwłaszcza w sekcji “Zaawansowane”. 

Ponadto, większość wiadomości, jakie wysyłamy do Użytkowników zawiera mechanizm umożliwiający rezygnację z nich, np. link pozwalający zrezygnować z subskrypcji powiadomień email lub zmienić dokonane wybory.

W razie wątpliwości, jakie prawa Tobie przysługują lub jak je wykonać, prosimy skontaktuj się z nami.

II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. POJĘCIA, JAKICH UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator, Administrator danych, Fundacja Siepomaga, Fundacja, my - Fundacja Siepomaga, pl. Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań. Dane kontaktowe do Administratora znajdziesz tutaj.

Użytkownik, Ty - każda osoba fizyczna, która korzysta z portalu siepomaga.pl.

Polityka prywatności - niniejszy dokument zatytułowany "Polityka prywatności oraz wykorzystywania plików cookies portalu Siepomaga.pl".

Regulamin - regulamin portalu Siepomaga.pl, którego treść znajdziesz tutaj. Określa on warunki korzystania z portalu Siepomaga.pl.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Siepomaga.pl, Portal - internetowy portal charytatywny Siepomaga.pl, prowadzony przez Fundację.

Konto - konto Użytkownika w Siepomaga.pl, w przypadku, gdy Użytkownik zdecydował się na jego utworzenie. W Siepomaga.pl do Konta mogą być przypisane różne role wpływające na dostępność funkcji, np. Konto Pomagacza, Konto Potrzebującego.

Profil - publiczny profil Użytkownika, który założył Konto. W przypadku Konta Potrzebującego może on także obejmować dane osoby działającej w imieniu lub na rzecz Potrzebującego. 

W Polityce prywatności posługujemy się nazwami określonych usług lub funkcjonalności Siepomaga.pl oraz innymi pojęciami, które zostały zdefiniowane w Regulaminie, np. "Pomagacz".

 

2. ADMINISTRATOR DANYCH I JEGO DANE KONTAKTOWE

Administratorem Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem przez Ciebie z portalu Siepomaga.pl lub w innych przypadkach opisanych w Polityce prywatności, jest Fundacja Siepomaga z siedzibą w Poznaniu.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

 1. przesyłając email na adres: iod@siepomaga.pl,
 2. drogą listowną, pod adresem podanym tutaj.

 

3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Fundacja Siepomaga wyznaczyła inspektora ochrony danych (tzw. IOD). 

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych (IOD) znajdziesz tutaj

Możesz skontaktować się z naszym IOD, gdy masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację Siepomaga lub przysługujących Tobie praw. 

 

4. DANE OSOBOWE, JAKIE PRZETWARZAMY ORAZ CELE I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA

W zależności od tego, jakie czynności podejmujesz w portalu Siepomaga.pl, np. dokonujesz darowizny, zakładasz Konto lub dopisujesz się do listy subskrybentów newslettera Siepomaga.pl, przetwarzamy różne kategorie Twoich danych osobowych, w różnych celach i w oparciu o różne podstawy prawne. Poniżej staramy się przedstawić Tobie możliwie przejrzystą informację w tym zakresie, grupując informacje ze względu na cel, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

4.1. CEL: PRZYJĘCIE I ZAKSIĘGOWANIE DAROWIZNY DOKONANEJ PRZEZ CIEBIE W ZWIĄZKU ZE ZBIÓRKĄ PROWADZONĄ W PORTALU SIEPOMAGA.PL, PRZEKAZYWANIE TOBIE EMAILOWYCH POWIADOMIEŃ DOTYCZĄCYCH ZBIÓRKI, KTÓRĄ WSPARŁEŚ ORAZ WYDANIE TOBIE POTWIERDZENIA OTRZYMANIA DAROWIZNY DLA CELÓW PODATKOWYCH.

Zakres danych: w przypadku darowizny:

 1. dokonanej przez Ciebie za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych, tzn. podmiotu zajmującego się przetwarzaniem Twoich płatności (np. PayU, dotpay, PayPal) - przetwarzamy Twój adres email oraz informacje o powiązanych z nim darowiznach, dokonanych na rzecz Fundacji, zidentyfikowanych datą i godziną, alfanumerycznym identyfikatorem nadanym przez dostawcę usług płatniczych oraz kwotą. W wybranych przypadkach, w zależności od banku w którym posiadasz konto, Fundacja może otrzymać dodatkowe Twoje dane takie, jak: imię i nazwisko, numer rachunku bankowego, adres, szczegóły związane z typem operacji, natomiast w zależności od wybranego przez Ciebie dostawcy usług płatniczych, możemy otrzymać Twój adres email przypisany do konta u takiego dostawcy usług płatniczych;
 2. przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy Fundacji - przetwarzamy Twoje dane osobowe udostępnione nam przez bank, tj.: imię i nazwisko, adres, numer rachunku;
 3. dokonanej poprzez SMS (SMS Charytatywny - 72365) - przetwarzamy Twój numer telefonu.

Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych wyżej jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie będzie możliwe dokonanie przez Ciebie darowizny we wskazany wyżej sposób.

Podstawa prawna: przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby przyjąć i zaksięgować dokonaną przez Ciebie darowiznę oraz wypełnić ciążące na Fundacji obowiązki prawne, wynikające w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów ustaw podatkowych.
RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. b) i c). 

Natomiast powiadomienia emailowe, obejmujące informacje o wsparciu przez Ciebie danej zbiórki (podziękowanie) oraz tzw. rezultaty i aktualizacje, tzn. istotne informacje dotyczące wyłącznie tej zbiórki, którą wsparłeś, przekazujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na tym, że osoba, która dokonała wpłaty w naszym portalu może zasadnie oczekiwać, że poinformujemy ją o otrzymaniu płatności oraz powiadomimy ją, jeśli istotnie zmienią się warunki konkretnej zbiórki lub zakończy się ona sukcesem. Zbiórki dotyczą zdrowia, a niejednokrotnie życia naszych podopiecznych, stąd uważamy opisany wyżej kontakt za rozsądny i nienaruszający praw lub wolności darczyńców. Adresy email oraz numery telefonów darczyńców wykorzystujemy także, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, do budowania i integrowania wokół Fundacji społeczności osób chcących pomagać tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f).

Potwierdzenia otrzymanych darowizn Fundacja przesyła darczyńcom, aby umożliwić im odliczenie dokonanej darowizny od dochodu, zgodnie z przepisami podatkowymi. 

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania emailowych powiadomień o rezultatach lub aktualizacjach zbiórek. Możesz to zrobić w ustawieniach Konta albo skorzystać z linku zamieszczonego w takich powiadomieniach.   

Okresy przechowywania danych:

 1. Twój adres email oraz numer telefonu są przetwarzane przez nas w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów do czasu, aż się temu sprzeciwisz. Po otrzymaniu sprzeciwu anonimizujemy Twój podpis powiązany z darowiznami, usuwamy numer telefonu z naszej bazy, zaś adres email pseudonimizujemy (“haszujemy”) przy użyciu jednokierunkowej funkcji skrótu na okres 6 pełnych lat kalendarzowych od daty zaksięgowania przez nas darowizny. Po upływie tego okresu wszelkie wpłaty są anonimizowane (poprzez odpięcie zahaszowanego identyfikatora darczyńcy). Jeśli posiadasz Konto w Siepomaga.pl - wówczas nie usuwamy, ani nie haszujemy Twojego adresu email, ale zaznaczamy w naszym systemie, że nie chcesz otrzymywać od nas powiadomień emailowych, poza powiadomieniami systemowymi oraz o zmianach wiążących Ciebie regulaminów lub Polityki prywatności.
 2. dane osobowe objęte dowodami księgowymi są przechowywane przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych.

 

4.2. CEL: ZAŁOŻENIE I UTRZYMYWANIE KONTA W SIEPOMAGA.PL.

Jeśli jesteś Użytkownikiem Siepomaga.pl, możesz założyć w naszym portalu Konto. Do Konta mogą być przypisane różne role wpływające na dostępność funkcji, np. Konto Pomagacza, Konto Pomagacza - Firmy, Konto Potrzebującego, Konto Organizacji.

Dla Użytkowników, którzy założyli Konto w Siepomaga.pl, Fundacja prowadzi ich publiczne Profile. To oznacza, że objęte tymi Profilami dane są publicznie dostępne. Fundacja informuje, które dane objęte Profilami są publicznie dostępne. 

Zakres danych: 
Dane, które Użytkownik podaje nam podczas rejestracji Konta oraz w toku dalszego korzystania z Konta, np. aktualizując swoje dane lub podając dodatkowe dane przypisane do Konta. Z uwagi na różne role Konta, zakres danych będzie się różnił. Poniżej podajemy przykładowe dane, jakie przetwarzamy w tym zakresie. Szczegółowe wymienianie wszystkich kategorii danych mogłoby uczynić Politykę prywatności nieczytelną lub wymusić jej bardzo częste zmiany. Zawsze możesz zwrócić się do nas z pytaniem, jakie Twoje dane osobowe przypisane do Twego Konta przetwarzamy. Udzielimy odpowiedzi na Twoje pytanie.

Przetwarzamy, m.in.:

 1. jeśli założyłeś Konto Pomagacza - imię i nazwisko, płeć, adres email, wizerunek (awatar), adres profilu (tzw. slug) oraz w razie skorzystania przez Ciebie z opcji zapamiętania przez nas Twojej karty płatniczej, następujące jej dane: wybrane cyfry z numeru karty, miesiąc i rok objęty datą ważności karty oraz zaszyfrowany token karty na potrzeby płatności za pośrednictwem systemu PayU
 2. jeśli założyłeś Konto Pomagacza - Firmy - imię i nazwisko reprezentanta Firmy, adres email, ponadto nazwę, NIP Firmy;
 3. jeśli założyłeś Konto Potrzebującego, w tym działając w imieniu lub na rzecz Potrzebującego - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL albo nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, numer rachunku bankowego, adres email, numer telefonu, wizerunek, dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące sytuacji życiowej, w tym dochodowej, majątkowej, rodzinnej, rodzaj stosunku (relacji) do Potrzebującego, dane dotyczące innych członków rodziny lub domowników, dane profili w mediach społecznościowych (np. na Facebooku, Instagramie), informacje o relacjach z innymi fundacjami lub stowarzyszeniami;
 4. jeśli założyłeś Konto Organizacji - imię i nazwisko reprezentanta Organizacji, jego funkcja w Organizacji, numer telefonu komórkowego, adres email, nazwa Organizacji i inne dane identyfikujące Organizację, w tym jej dane adresowe;  
 5. w przypadku rejestrowania Konta lub logowania się do Konta za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej udostępnianej przez zewnętrzne portale internetowe (np. Facebook Connect, Google, Sign in with Apple) - pobieramy od tych podmiotów niezbędne dane, jak np.: imię i nazwisko, płeć, adres email, wizerunek (awatar) oraz indywidualny, unikalny token przypisany do Twojego konta. 
Podanie wskazanych wyżej danych jest dobrowolne, lecz bez podania danych, które wskazaliśmy jako obowiązkowe, nie będzie możliwe założenie przez Ciebie Konta lub jego dalsze utrzymywanie w Siepomaga.pl.

Podstawa prawna: Twoje dane osobowe, wskazane jako obowiązkowe, przetwarzamy w celu wykonania umowy o świadczenie usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta dla Ciebie lub dla reprezentowanych przez Ciebie - Potrzebującego, Organizacji, Pomagacza-Firmy lub podjęcia przez nas działań na Twoje żądanie zmierzających do zawarcia pomiędzy Tobą a Fundacją porozumienia w sprawie udzielenia pomocy społecznej. 

W zakresie pozostałych danych, podanych przez Ciebie dobrowolnie, podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, którą możesz w każdej chwili cofnąć (np. poprzez zmianę ustawień na Koncie lub danych przypisanych do Konta).  
RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. a) i b), art. 9 ust. 2 lit. a).

Okres przechowywania danych: przez okres posiadania Konta w portalu Siepomaga.pl, a następnie przez okres niezbędny do wykonania przez Fundację obowiązków prawnych (wynikających w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych) oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizowanej umowy o świadczenie usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta. 

W przypadku utworzenia Konta Potrzebującego i zawarcia z Fundacją porozumienia w sprawie udzielenia pomocy społecznej, przez okres posiadania Konta Potrzebującego i obowiązywania wspomnianego porozumienia, a także przez dodatkowy okres wskazany w odrębnej informacji przekazanej Potrzebującemu w procesie zakładania Konta Potrzebującego.  

Jeśli w efekcie przeprowadzonej weryfikacji Fundacja odmówiła założenia Konta Potrzebującego, Fundacja przechowuje niektóre z danych, wskazanych w katalogu powyżej, na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przy czym dane te są przetwarzane maksymalnie przez okres 1 roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła ostatnia interakcja z daną osobą.

 

4.3. CEL: PRZEKAZYWANIE SUBSKRYBOWANEGO NEWSLETTERA SIEPOMAGA.PL.

Zakres danych: adres email, numer IP, a także informacje o aktywności subskrybenta newslettera Siepomaga.pl, tzn. data zapisania się na newslettera, informacje o otrzymanych przez subskrybenta newsletterach, otwarciu przez subskrybenta newslettera oraz o kliknięciu przez niego w link zamieszczony w newsletterze.      

Podanie przez Ciebie adresu email jest dobrowolne, ale jego niepodanie uniemożliwia dopisanie się do listy subskrybentów naszego newslettera. W razie dobrowolnego zapisania się przez Ciebie na naszego newslettera, pozostałe dane wskazane wyżej zapisujemy w naszym systemie automatycznie.

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera. Aby tego dokonać przejdź do ustawień Konta Pomagacza i dokonaj odpowiedniego wyboru albo skorzystaj z linku, zamieszczonego w każdej wiadomości zawierającej newsletter.

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przekazywaniu Tobie newslettera Siepomaga.pl, zawierającego informacje o aktualnych wydarzeniach związanych z prowadzoną przez Fundację działalnością charytatywną oraz analizie czy newsletter spełnia Twoje oczekiwania, np. czy skorzystałeś z zamieszczonych w nim linków. 
RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Okres przechowywania danych: do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania newslettera Siepomaga.pl lub zakończenia wydawania przez Fundację tego newslettera. 

 

4.4. CEL: PRZEPROWADZANIE KONKURSÓW.

Zakres danych: wskazany przez nas w odrębnym regulaminie (zasadach) danego konkursu. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych na potrzeby udziału w konkursie będzie z reguły dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych przez nas danych uniemożliwi Tobie wzięcie w nim udziału, w tym uniemożliwi przekazanie ewentualnej nagrody.   

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu Fundacji lub Siepomaga.pl lub niezbędność do wykonania umowy lub przyrzeczenia publicznego. W stosunku do zwycięzców konkursów podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych może być ponadto konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji, np. obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody. 
RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f).  

Okres przechowywania danych: wskazujemy ten okres w regulaminach (zasadach) poszczególnych konkursów. W braku takiego wskazania, przez czas trwania konkursu oraz przez okres nie dłuższy niż 6 lat od dnia zakończenia konkursu, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. W przypadku przechowywania danych zwycięzców konkursu okres przechowywania ich danych może ulec wydłużeniu do 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upływał termin zapłaty podatku związanego z przyznaną nagrodą.  

 

4.5. CEL: BADANIE ZACHOWAŃ I PREFERENCJI UŻYTKOWNIKÓW SIEPOMAGA.PL Z PRZEZNACZENIEM WYNIKÓW BADAŃ NA POTRZEBY POLEPSZENIA FUNKCJONOWANIA PORTALU, W TYM LEPSZEGO DOPASOWANIA JEGO FUNKCJONALNOŚCI DO TWOICH POTRZEB JAKO UŻYTKOWNIKA.

Zakres danych: 

W ramach Siepomaga.pl korzystamy z usługi Google Analytics świadczonej przez Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Usługa ta działa w oparciu o mechanizm plików cookies, o którym szerzej piszemy w sekcji III. Polityka wykorzystywania plików cookies. Przy czym Google wykorzystuje w tym celu własne pliki cookies (zob. tutaj). 
Google Analytics pozwala nam analizować: sposób korzystania przez Użytkowników z Siepomaga.pl, ich aktywność na stronach portalu oraz pozwala ustalić, skąd pochodzą jego Użytkownicy.        
Google LLC maskuje adresy IP użytkowników Siepomaga.pl.  

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych przez Google w związku z usługą Google Analytics znajdziesz tutaj

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przesyłaniu informacji zebranych przez pliki cookies do Google w ramach Google Analytics poprzez pobranie tutaj odpowiedniej wtyczki. 


W celu analizy, w jaki sposób osoby odwiedzające nasz portal korzystają z jego zasobów oraz w jaki sposób poruszają się po jego stronach (np. które linki klikają, które strony przewijają, gdzie zatrzymują swój kursor, jak długo pozostają na danej stronie portalu siepomaga.pl), korzystamy również z narzędzia analitycznego Hotjar dostarczanego przez Hotjar Limited z siedzibą na Malcie. Narzędzie Hotjar wykorzystuje, m.in. mechanizm kodu śledzącego umieszczanego na stronach Siepomaga.pl oraz plików cookies, które zapisują się na urządzeniach użytkowników portalu (więcej na temat plików cookies znajdziesz poniżej, w sekcji III. Polityka wykorzystywania plików cookies).

Hotjar zapisuje w szczególności zanonimizowany numer IP urządzenia Użytkownika, rozmiar ekranu urządzenia Użytkownika, typ urządzenia Użytkownika, informacje dotyczące przeglądarki internetowej, kraj, z którego generowany jest ruch na stronie Siepomaga.pl, preferowany język wyświetlania witryny. Te dane są gromadzone przez Hotjar Limited w postaci spseudonimizowanego profilu użytkownika. Ani Hotjar Limited, ani Fundacja nie wykorzystują tych danych, by zidentyfikować poszczególnego Użytkownika, ani nie łączą tych danych z innymi danymi. Narzędzie Hotjar pozwala nam lepiej poznać interakcje Użytkowników z naszym Portalem oraz zdiagnozować i wyeliminować błędy, które utrudniają komunikację z naszymi Użytkownikami (innymi słowy, zoptymalizować Siepomaga.pl).  
Więcej informacji na temat zasad ochrony danych osobowych przez Hotjar Limited znajdziesz tutaj

Użytkownik naszego portalu może w każdej chwili wyłączyć zbieranie danych przez Hotjar Limited postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi na tej stronie

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes polegający na analizowaniu korzystania z Siepomaga.pl przez jego Użytkowników, celem ułatwiania im korzystania z naszego portalu w przyszłości, poprzez lepsze dopasowanie portalu do ich potrzeb, poprawę i rozbudowę jego funkcjonalności oraz lepsze jego zabezpieczenie w sferze teleinformatycznej. 
RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f. 

Okres przechowywania danych: zebrane dane są usuwane z serwerów Google Analytics, zgodnie z wyborem Fundacji, po upływie 26 miesięcy. Z kolei dane gromadzone przez Hotjar są przechowywane przez Hotjar najdłużej przez okres 365 dni (zob. szczegółowe informacje na temat okresu przechowywania danych). 

W celu monitorowania błędów na stronach Siepomaga.pl wykorzystujemy oprogramowanie Rollbar. Tylko wówczas, gdy wystąpi błąd na stronie Siepomaga.pl otrzymujemy komunikat zawierajacy identyfikator zalogowanego Użytkownika, adres IP, dane przeglądarki. Pliki cookies zamieszczane przez Rollbar mają żywotność 180 dni. 

 

4.6. CEL: DOCIERANIE DO CIEBIE NA FACEBOOKU, W USŁUGACH GOOGLE ORAZ INNYCH SERWISACH ZE SPERSONALIZOWANYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI FUNDACJI SIEPOMAGA LUB ZBIÓREK PRZEZ NAS PROWADZONYCH.

Zakres danych: dane o Twojej aktywności w Siepomaga.pl zbierane przez cookies oraz kody śledzące  i inne podobne narzędzia Google, Facebooka oraz Criteo. 
Fundacja korzysta, m.in. z Piksela Facebooka, Custom Audience Facebooka, programu Google Ads oraz narzędzi internetowych Criteo. 

Informacje zbierane przez Piksel Facebooka nie pozwalają Fundacji na Twoją identyfikację. Facebook może jednak łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w trakcie korzystania przez Ciebie z portalu Facebook i wykorzystywać do własnych celów. Więcej o działaniu Piksela dowiesz się także w sekcji III. Polityka wykorzystywania plików cookies.  

Korzystamy również z tzw. Custom Audience (grupy niestandardowych odbiorców), usługi oferowanej przez Facebooka. W ramach tej usługi przekazujemy niektóre z Twoich danych (np. numer telefonu, adres email) do Facebooka, w celu lepszego dopasowania wyświetlanych Tobie informacji i komunikatów o działalności Fundacji Siepomaga.

Jeśli chcesz wyłączyć działanie Piksela Faceboka i Custom Audience  w stosunku do Ciebie, kliknij tutaj, a po zalogowaniu się do Facebooka możesz zmienić ustawienia reklam na swoim koncie w portalu Facebook. Jeśli nie chcesz byśmy uwzględniali Cię w przyszłych naszych działaniach obejmujących kontakt z Tobą poprzez portal Facebook skontaktuj się z nami
Więcej na temat przetwarzania danych w ramach portalu Facebook, możesz dowiedzieć się klikając tutaj.  

Korzystamy również ze spersonalizowanych komunikatów Google. Aby wyłączyć spersonalizowane komunikaty Google kliknij tutaj lub dowiedz się więcej klikając tutaj

Dane zbierane przez Criteo nie pozwalają na Twoją bezpośrednią identyfikację, ale pozwalają na lepsze dopasowanie wyświetlanych Tobie komunikatów. Criteo może w tym celu zbierać i łączyć Twoje dane z różnych urządzeń, a także łączyć je z danymi partnerów Criteo. Więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez Criteo znajdziesz tutaj.  

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych przez Criteo. By tego dokonać kliknij przycisk “Disable Criteo services”

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes polegający na docieraniu do Ciebie z informacjami dotyczącymi Fundacji i prowadzonych przez nas zbiórek na Siepomaga.pl, gdy korzystasz z Facebooka, Google lub innych serwisów. 
RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f). 

Okres przechowywania danych: uzależniony jest w pełni od ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz w części Polityki prywatności poświęconej plikom cookies.    

 

4.7. CEL: DZIAŁANIA PR FUNDACJI, W TYM KONTAKT Z LUDŹMI MEDIÓW, W TYM MEDIÓW INTERNETOWYCH ORAZ INNYMI OSOBAMI WSPIERAJĄCYMI DZIAŁANIA FUNDACJI

Zakres danych: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko, nazwa i adres medium internetowego lub jego redakcji albo innego podmiotu wspierającego działania Fundacji. 

Podanie przez Ciebie wskazanych wyżej danych jest dobrowolne, niemniej ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Tobą.

Fundacja pozyskuje część danych ludzi mediów bezpośrednio z Internetu oraz dociera w ten sposób do innych osób mogących wspierać działania Fundacji, za pomocą udostępnionych przez te osoby danych kontaktowych. 

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Fundacji Siepomaga polegający na informowaniu o podejmowanych przez nas działaniach oraz zarządzaniu relacjami z ludźmi mediów, zwłaszcza mediów internetowych oraz osobami wspierającymi działania Fundacji.
RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przechowywania danych: do czasu wyrażenia przez daną  osobę sprzeciwu.

 

4.8. CEL: OBSŁUGA KORESPONDENCJI EMAILOWEJ ORAZ KONTAKTY Z TOBĄ W PRZYSZŁOŚCI DROGĄ EMAILOWĄ

Zakres danych: imię i nazwisko, adres email, informacje zawarte w korespondencji emailowej. 

Podanie przez Ciebie wskazanych wyżej danych jest dobrowolne, niemniej ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Tobą drogą emailową.

Podstawa prawna: o ile korespondencja emailowa nie wiąże się z zawarciem lub realizacją umowy, wówczas podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu, następnie również nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze korespondencji emailowej, w tym nawiązywaniu kontaktu w przyszłości z osobami, które skontaktowały się z nami drogą emailową oraz archiwizacja korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości.
RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. a) i f). 

Okres przechowywania danych: przez okres działania Fundacji Siepomaga, za wyjątkiem danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane dotyczące zdrowia), które Fundacja usuwa lub anonimizuje niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie oraz danych zwykłych, które Fundacja usuwa lub anonimizuje po wniesieniu sprzeciwu, chyba że dalsza archiwizacja korespondencji emailowej jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Fundacji Siepomaga, np. obrony przez roszczeniami z Twojej strony lub konieczności wykazania, iż doszło do udzielenia pomocy o charakterze pomocy społecznej w danej sprawie.

 

4.9. CEL: PROMOWANIE ZBIÓREK PRZY POMOCY NARZĘDZI UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W Siepomaga.pl korzystamy z narzędzi społecznościowych, tzw. wtyczek (np. przyciski “Udostępnij” i “Tweetnij”). 

Na skutek wyświetlenia strony Siepomaga.pl, która zawiera wtyczkę, Twoja przeglądarka połączy się bezpośrednio z serwerem usługodawcy obsługującego daną wtyczkę, przez co podmiot ten uzyska informację o tym, że wyświetliłeś daną stronę Siepomaga.pl.

Jeśli jesteś zalogowany w portalu usługodawcy (np. Facebook, Instagram, Twitter), otrzyma on informację o odwiedzeniu przez Ciebie strony Siepomaga.pl, co będzie mógł bezpośrednio przypisać do Twojego profilu.

Jeśli użyjesz przycisku, np. „Udostępnij” albo “Tweetnij”, to również ta informacja zostanie przesłana bezpośrednio do usługodawcy, a ponadto, odpowiednie informacje zostaną opublikowane w portalu usługodawcy i wyświetlone wybranym przez Ciebie osobom.

Możesz zapobiec przekazywaniu danych, poprzez wylogowanie się z portalu usługodawcy (np. Facebook, Instagram, Twitter) przed otwarciem strony Siepomaga.pl. 

Alternatywnie, możesz także zablokować ładowanie wtyczki w Twojej przeglądarce, stosując odpowiednie rozszerzenia pozwalające na blokowanie skryptów.

Zakres danych: cel i zakres gromadzenia danych oraz okres ich przechowywania, jak również sposób kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie, a także możliwość zmiany ustawień dotyczących Twojej prywatności zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:
  - Facebook
  - Twitter  
  - Instagram

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Fundacji Siepomaga polegający na promowaniu działalności statutowej Fundacji.

RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f).   

 

4.10. CEL: INTERAKCJA Z OSOBAMI, KTÓRE PRZEKAZAŁY FUNDACJI 1% PODATKU

Otrzymujemy od właściwego organu podatkowego Twoje dane, jeśli przekazałeś nam kwotę 1% należnego podatku i zaznaczyłeś w formularzu PIT zgodę na przekazanie nam swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane, nie wyrażaj zgody na ich przekazywanie przy rozliczeniu podatku lub zgłoś nam swój sprzeciw. 

Zakres danych: imię i nazwisko, adres, inne dane kontaktowe (np. email, nr tel.), wysokość przekazanej kwoty podatku, dane współmałżonka (w przypadku wspólnego rozliczania podatku), inne dodatkowe informacje zamieszczone w rubryce formularza PIT dotyczącej 1% (np. cel szczegółowy).

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Fundacji Siepomaga polegający, m.in. na przesłaniu podziękowań dla darczyńców. 
RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f). 

Okres przechowywania danych: Ponieważ dane te są zawarte w dokumentach podatkowych, przechowujemy je przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku, przy czym przestaniemy je przetwarzać do celów kontaktu, jeśli otrzymamy Twój sprzeciw.

 

4.11. CEL: POPRAWA JAKOŚCI OBSŁUGI, ZAWIERANIE LUB MODYFIKOWANIE TREŚCI UMÓW ZAWIERANYCH Z OSOBAMI POTRZEBUJĄCYMI POMOCY, UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA UŻYTKOWNIKÓW SIEPOMAGA.PL, OCHRONA ROSZCZEŃ.

Telefony stacjonarne Fundacji objęte są systemem nagrywania połączeń, a informacja o nagrywaniu przekazywana jest przed nawiązaniem połączenia. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie rozmowy, wybierz inny sposób komunikacji z Fundacją (np. drogą emailową lub poprzez Konto, jeśli je posiadasz w Siepomaga.pl). Połączenia nagrywamy, by poprawić jakość obsługi, dokonywać wiążących ustaleń umownych oraz w celu ochrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń.

Zakres danych: Twój głos oraz dane które przekazałeś/aś nam w trakcie rozmowy, np. imię i nazwisko. 

Podstawa prawna: w zależności od tematu rozmowy będzie to: prawnie uzasadniony interes Fundacji, w szczególności poprawa jakości obsługi, ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń albo wykonanie umowy, w tym porozumienia w przedmiocie ustalenia zasad i zakresu udzielenia pomocy społecznej lub podjęcie działań przed jej zawarciem.
RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. b) i f). 

Okres przechowywania danych: nagrania związane z umowami zawieranymi z Fundacją przechowujemy przez okres obowiązywania takich umów oraz okres przedawnienia roszczeń (6 lat). 
W pozostałych przypadkach nagrania przechowujemy przez okres 180 dni. Okres ten może ulec wydłużeniu, jeśli nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Fundacja powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Termin ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

4.12. CEL: WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z FUNDACJĄ, W DRODZE WIDEOKONFERENCJI.

W sytuacjach, gdy wymagana weryfikacja tożsamości osoby kontaktującej się z Fundacją nie będzie mogła nastąpić za pomocą kontrolnego przelewu lub w inny wskazany przez Fundację sposób, wówczas potwierdzenie tożsamości będzie możliwe w drodze wideokonferencji. 

Zakres danych: Twój wizerunek, głos oraz inne dane, jakie przekazałeś nam w trakcie wideokonferencji. 

Podstawa prawna: podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, w szczególności umowy w sprawie udzielenia pomocy społecznej, zmiany lub wykonywanie umowy zawartej z Fundacją, albo prawnie uzasadniony interes Fundacji, polegający w szczególności na zapobieganiu oszustwom, szkoleniach organizowanych dla personelu Fundacji w celu poprawy jakości komunikacji, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń. 
RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. b), f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f).    

Okres przechowywania danych: nagrania obejmujące uzgodnienia co do treści umowy zawartej z Fundacją przechowujemy do czasu rozwiązania umowy, a następnie do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń (co do zasady 6 lat od rozwiązania porozumienia). W pozostałych przypadkach przechowujemy nagrania nie dłużej niż przez 3 miesiące.   

 

4.13. CEL: USTALANIE, DOCHODZENIE LUB OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI.

Zakres danych: o ile zakres danych przetwarzanych przez Fundację na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń nie został wskazany we wcześniejszej części Polityki prywatności, wskazujemy, że są to wybrane dane podane przez Użytkowników, przy czym w zależności od statusu danego Użytkownika mogą to być takie dane, jak np. imię, nazwisko, adres email, informacje o wyrażonych zgodach, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub rozmiarów poniesionej szkody.   

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Fundacji Siepomaga polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń przed właściwymi sądami i organami państwowymi. 
RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f), art. 9 ust. 2 lit. f).  

Okres przechowywania danych: do czasu wygaśnięcia roszczeń Użytkownika względem Fundacji oraz roszczeń Fundacji względem Użytkownika - co do zasady 6 lat, z wydłużeniem tego okresu do końca roku kalendarzowego.

 

5. PODMIOTY, KTÓRYM UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

W zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z portalu Siepomaga.pl, przekazujemy Twoje dane osobowe różnym odbiorcom. 

Informację o odbiorcach zawarliśmy w dwóch podpunktach poniżej.

5.1. Publiczne Profile oraz treści zbiórek w Siepomaga.pl

Jeśli posiadasz Konto w Siepomaga.pl lub działasz w imieniu lub na rzecz posiadacza Konta,  Twoje dane osobowe objęte publicznym Profilem powiązanym z Kontem (obejmujące, np. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wizerunek), udostępniamy publicznie na stronach portalu Siepomaga.pl. 

To samo dotyczy Twoich danych osobowych objętych treścią zbiórki prowadzonej w Siepomaga.pl. Te dane są również publicznie dostępne. 

Do publicznej promocji Profili oraz zbiórek wykorzystujemy różne kanały komunikacji, w tym media tradycyjne, media społecznościowe, serwisy internetowe, komunikację emailową.     

Ponadto, gdy korzystasz z portalu Siepomaga.pl udostępniamy Twoje dane podmiotom określonym poniżej w podpunkcie 5.2.

5.2. Odbiorcy danych osobowych

Prowadzenie portalu Siepomaga.pl wymaga korzystania przez nas z usług wyspecjalizowanych podmiotów (głównie dostawców usług), którym udostępniamy dane osobowe Użytkowników. Są to podmioty świadczące dla nas, m.in. następujące usługi:

 1. księgowo-płacowe, prawne, podatkowe, audytowe,
 2. informatyczne (IT), w szczególności:
  1. udostępniania oprogramowania, w tym w modelu SaaS (oprogramowanie chmurowe), (np. Google Ireland Limited, Comarch S.A., Zendesk, Inc.). Korzystamy w szczególności z usług świadczonych przez Google Ireland Limited, pod nazwą G Suite, w tym poczty email funkcjonującej w oparciu o serwery Google,
  2. programistyczne,
  3. hostingu danych (np. Amazon,  Microsoft, Dropbox, OVH),
  4. badania zachowań i preferencji użytkowników portalu Siepomaga.pl (np. Google Analytics, Hotjar), 
  5. monitorowania i raportowania błędów na stronach Siepomaga.pl (np. Rollbar, Inc),
  6. wysyłania wiadomości email,
  7. wyświetlania spersonalizowanych komunikatów (Facebook Ireland Limited, Google, Criteo SA z siedzibą w Paryżu, Francja),
  8. wysyłania powiadomień web push (OneSignal),
  9. sieciowe,
  10. obsługi i nagrywania połączeń telefonicznych i wideokonferencji,
 3. obsługi płatności online (np. PayU, PayPal, dotpay),
 4. promocyjne,
 5. pocztowe (np. Poczta Polska), kurierskie.

Podmioty te, o ile przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze zlecenie, działają na podstawie zawartych z nami umów powierzenia i na równi z Fundacją są zobowiązane do ochrony Twoich danych osobowych. 

W wybranych przypadkach podmioty, którym przekazujemy Twoje dane, np. adres email stają się odrębnymi administratorami Twoich danych osobowych (dotyczy to np. dostawców usług płatniczych, m.in. PayU, PayPal, dotpay/ banków/ instytucji finansowych/ zewnętrznych usługodawców w celu weryfikacji oszustw przy płatnościach). 

Twoje dane udostępniamy także w niezbędnym zakresie pracownikom i współpracownikom Fundacji oraz jej wolontariuszom.

Nasi dostawcy usług mają siedziby głównie w Polsce oraz w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności duża część globalnych spółek informatycznych, z których usług korzystamy (np. Google, Facebook), ma swe siedziby w Irlandii lub na Malcie (np. Hotjar). Wyjaśniamy, że w skład EOG wchodzą na chwilę obecną państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein. 

W wybranych przypadkach korzystamy z usług podmiotów mających swą siedzibę poza EOG, np. w USA (np. Google LLC, która świadczy na naszą rzecz usługę Google Analytics, więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj). Fundacja zapewnia wówczas odpowiedni stopień ochrony danych osobowych Użytkowników. W szczególności, w przypadku przekazywania Twoich danych do USA, współpracujemy z podmiotami, które uczestniczą w programie “Tarcza Prywatności UE-USA” (Privacy Shield) lub zobowiązały się do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

Dotyczy to także naszej współpracy z podmiotami z innych krajów spoza EOG, tzn. przekazujemy wówczas Twoje dane osobowe w oparciu o, m.in. właściwą decyzję Komisji, a w jej braku - z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń opisanych w art. 46 i 47 RODO, np. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję.   

Możemy też zostać zobowiązani do przekazania Twoich danych właściwym organom państwa (np. Policji, prokuraturze, sądom, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organom podatkowym, organowi nadzoru nad Fundacją, administratorowi portalu zbiórek publicznych) lub osobom trzecim, jeśli żądanie będzie miało swoją podstawę prawną.

 

6. PRAWA, KTÓRE TOBIE PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja Siepomaga zapewnia osobom fizycznym, w szczególności Użytkownikom portalu Siepomaga.pl realizację ich uprawnień przewidzianych w RODO. 

Możesz zgłosić nam określone żądanie kontaktując się z nami na adres email: siepomaga@siepomaga.pl lub iod@siepomaga.pl

Dodatkowo, jeśli posiadasz w naszym portalu Konto, możesz samodzielnie poprawiać lub uzupełniać swoje dane osobowe oraz dokonywać zmian ustawień swojego Konta w zakresie umożliwionym  przez Fundację, korzystając z odpowiedniej zakładki, np. “Ustawienia konta” lub “Edytuj moje dane”, dostępnej po zalogowaniu się do portalu Siepomaga.pl.

 

6.1. PRAWO DOSTĘPU DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OTRZYMANIA ICH KOPII (art. 15 RODO) 

Możesz zapytać nas, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Jeśli tak jest, masz wówczas prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o:
  1. celach przetwarzania,
  2. kategoriach Twoich danych osobowych, które przetwarzamy,
  3. odbiorcach lub kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych,
  4. planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu,
  5. uprawnieniach przysługujących Tobie na mocy RODO,
  6. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. jeżeli dane nie zostały zebrane od Ciebie - o źródle, z jakiego pozyskaliśmy Twoje dane, 
  8. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
  9. zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazywaniem danych osobowych poza obszar EOG;
 3. otrzymać kopię swoich danych osobowych. Przy czym Fundacja może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych za drugą i kolejne kopie Twoich danych osobowych.

 

6.2. PRAWO DO SPROSTOWANIA (POPRAWIANIA) TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (art. 16 RODO)

Możesz żądać od nas sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych. 

Jeśli posiadasz w naszym portalu Konto, możesz samodzielnie poprawiać lub uzupełniać swoje dane osobowe oraz dokonywać zmian ustawień swojego Konta w zakresie umożliwionym  przez Fundację, korzystając z odpowiedniej zakładki, np. “Ustawienia konta” lub “Edytuj moje dane”, dostępnej po zalogowaniu się do portalu Siepomaga.pl. 

Prawo do sprostowania nie dotyczy nagranych rozmów telefonicznych oraz wideokonferencji.  

 

6.3. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (art. 7 ust. 3 RODO)

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas masz prawo w dowolnym momencie cofnąć tę zgodę. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Fundacja dokonała na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.  

 

6.4. PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (art. 21 RODO)

Możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeśli podstawą takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes. Ma to miejsce, np. gdy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby:

 • przekazywania Tobie emailowych powiadomień związanych ze zbiórką, którą wsparłeś,
 • przekazywania Tobie subskrybowanego newslettera Siepomaga.pl,
 • badania Twoich zachowań i preferencji jako użytkownika portalu Siepomaga.pl,
 • docierania do Ciebie ze spersonalizowanymi informacjami na Facebooku, w usługach Google oraz innych serwisach, 
 • interakcji z Tobą, jeśli przekazałeś nam 1% podatku, 
 • poprawy jakości obsługi, 
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Sprzeciw możesz złożyć, np. drogą mailową na adres email podany tutaj.

 

6.5. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (art. 18 RODO)

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, co skutkuje tym, że w okresie ograniczenia przetwarzania możemy Twoje dane osobowe wyłącznie przechowywać.

Poniżej wskazujemy przypadki, gdy możesz od nas żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. gdy Fundacja nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia przez nas, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

 

6.6. PRAWO DO USUNIĘCIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ("PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM") (art. 17 RODO)

Masz prawo żądać od nas usunięcia wszystkich lub wybranych Twoich danych osobowych, jeżeli, m.in.:

 1. Twoje dane osobowe nie są już konieczne (niezbędne) do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. gdy cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a Fundacja przetwarzała te dane w oparciu o Twoją zgodę;
 3. gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu i sprzeciw ten był zasadny,
 4. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Sygnalizujemy, że mimo żądania usunięcia Twoich danych, w pewnych sytuacjach będziemy nadal uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (np. związanych z obowiązkami Fundacji w zakresie rachunkowości i podatków - to może dotyczyć w szczególności danych osobowych Potrzebujących, którzy uzyskali od Fundacji Siepomaga pomoc społeczną) oraz w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co najczęściej będzie wiązało się z przetwarzaniem (przechowywaniem) takich Twoich danych, jak np. dane identyfikujące, dane kontaktowe, dane o zakresie udzielonych zgód, dane o zakresie korzystania z określonych funkcjonalności portalu, przedmiot Twojego żądania. 

 

6.7. PRAWO DO PRZENOSZENIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a które my przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą. Co więcej, możesz wskazać, że mamy przesłać te dane, w powszechnie używanym formacie, do innego administratora danych, o ile będzie to technicznie możliwe. 

Spełniając takie żądania używamy formatu przechowywania danych - CSV.     

 

6.8. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA UODO

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z RODO, w szczególności naruszamy przyznane Tobie na mocy RODO prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

III. POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKóW COOKIES

Na stronach portalu Siepomaga.pl wykorzystujemy pliki tekstowe określane mianem plików cookies. 

Pliki cookies zapisują się w pamięci (na dysku) Twojego urządzenia, za pomocą którego korzystasz z Siepomaga.pl, np. na Twoim laptopie, smartfonie lub tablecie. Pliki cookies pozwalają nam zapamiętać na dłużej Twoje czynności w portalu i Twoje preferencje (może to być, np. informacja, że jesteś zalogowany lub nazwa Twojego podpisu). Dzięki stosowaniu przez nas plików cookies nie musisz wpisywać w portalu za każdym razem tych samych informacji lub ponownie logować się, gdy przechodzisz na inną podstronę. 

Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, “czas ważności” takiego pliku tekstowego oraz losowo wygenerowany unikatowy numer bądź inną wartość. Niektóre pliki cookies są używane w portalu Siepomaga.pl niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie. 

Używamy plików cookies:

 1. sesyjnych - które są usuwane, gdy zamykasz przeglądarkę internetową;
 2. trwałych - które są usuwane po upływie określonego czasu (“okresu ważności”), niezależnie od zamknięcia przez Ciebie przeglądarki internetowej lub opuszczenia portalu Siepomaga.pl;
 3. własnych - ustawianych przez serwery portalu Siepomaga.pl;
 4. osób trzecich (tzw. third party cookies) - ustawiane przez serwery osób trzecich, np. Google, Facebook, Hotjar, Rollbar, Criteo, Cloudflare. 

W plikach cookies wykorzystywanych przez Fundację przechowujemy informacje:

 1. o tym, czy jesteś zalogowany w portalu Siepomaga.pl (“uwierzytelniające” pliki cookies), 
 2. o ostatnim użytym przez Ciebie podpisie w portalu Siepomaga.pl, 
 3. o Twoim adresie email,
 4. o wybranym ostatnio przez Ciebie sposobie płatności,
 5. o tym skąd trafiłeś na stronę portalu Siepomaga.pl,
 6. o koszyku darowizn,
 7. o Twoich preferencjach dotyczących wyglądu strony,
 8. techniczne przypisanie Twojej przeglądarki do serwera aplikacyjnego.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 1. umożliwienia Tobie zalogowania się do Konta oraz efektywnego korzystania przez Ciebie z portalu Siepomaga.pl jako zalogowany Użytkownik;
 2. zapamiętania Twoich preferencji, np. po to, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego portalu, gdy ponownie wrócisz na jego strony, w tym utrzymania stanu zalogowania do portalu; 
 3. dokonywania analiz i prowadzenia statystyk odwiedzin naszego portalu, np. przy wykorzystaniu narzędzia Google Analytics; 
 4. lepszego dopasowania informacji kierowanych do Ciebie przez Fundację w portalu Facebook, usługach Google i innych witrynach;
 5. śledzenia ruchu przekierowanego. 

Nasze pliki cookies będą aktywne przez okres nie dłuższy niż jednego roku.

W ramach portalu Siepomaga.pl wykorzystujemy pliki cookies osób trzecich również w celu wysyłania Tobie powiadomień w przeglądarce (tzw. web push). Jak wyłączyć powiadomienia web push w Twojej przeglądarce zobacz tutaj

Możesz w pełni swobodnie zarządzać plikami cookies, w tym zasadami ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu, poprzez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki internetowej. Dostawca każdej przeglądarki zapewnia możliwość zmiany jej ustawień zgodnie z preferencjami danej osoby. Informujemy, że blokowanie plików cookies może powodować pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisów internetowych, w tym z naszego Portalu.  

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookies i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania informacji zawartych w tych plikach, zarówno przez nas lub strony trzecie (dostawców third party cookies). Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz tutaj:

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przesyłaniu informacji zebranych przez pliki cookies do Google w ramach Google Analytics poprzez pobranie tutaj odpowiedniej wtyczki.

Możesz w każdej chwili wyłączyć komunikaty spersonalizowane Google - kliknij tutaj

Możesz także sprzeciwić się zapisywaniu danych przez dostawcę narzędzia analitycznego Hotjar tutaj.  

Możesz także sprzeciwić się zapisywaniu danych przez dostawcę usług kierowania spersonalizowanych komunikatów, tzn. przez Criteo. Kliknij w przycisk “Disable Criteo services” tutaj

Użytkownicy chcący zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych komunikatów mogą także zapoznać się z treściami na stronach: Your Online Choices oraz NAI

Jeśli korzystasz z naszego portalu na urządzeniu mobilnym, dodatkowe informacje w zakresie ustawień plików cookies możesz znaleźć także na stronach internetowych ich producentów.  

Ponadto korzystamy z wybranych narzędzi biznesowych oferowanych przez Facebooka w postaci Piksela oraz funkcji Custom Audience (grupy niestandardowych odbiorców), o których wspominaliśmy już wcześniej w punkcie 4.6. Szczegółowe informacje na temat zasad działania tych narzędzi znajdziesz na stronie https://www.facebook.com/about/ads

Niezależnie od powyższego wyjaśniamy, że piksel to kod oprogramowania, który pozwala śledzić zachowania Użytkowników na stronach portalu Siepomaga.pl, na których umieszczono piksel. Dzięki Pikselowi Facebooka spółka Facebook dowiaduje się, że odwiedziłeś nasz Portal i identyfikuje Ciebie do grupy docelowej do wyświetlania naszych komunikatów, w szczególności o zbiórkach. Te komunikaty są wyświetlane wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszym portalem. Dzięki tym narzędziom, jeśli jesteś jednocześnie użytkownikiem Facebooka, Facebook może wyświetlać Tobie sugestie na temat zbiórek, w których udział może Cię najbardziej zainteresować (treści spersonalizowane). Więcej informacji na temat ustawień i preferencji dotyczących wyświetlanych Tobie treści na Facebooku znajdziesz tutaj.
Jeśli chcesz wyłączyć działanie Piksela Facebooka w stosunku do Ciebie, kliknij tutaj i po zalogowaniu się do Facebooka zmień ustawienia reklam na swoim koncie w portalu Facebook.  

W ramach Siepomaga.pl możemy wysyłać Tobie powiadomienia w przeglądarce (tzw. web push). W tym celu korzystamy z usług OneSignal - wiąże się to z umieszczaniem na Twoim urządzeniu plików cookies. Przy czym Twoje dane są przetwarzane tylko wówczas, gdy zgodziłeś się na otrzymywanie powiadomień web push, klikając na odpowiedni komunikat w Twojej przeglądarce. 
OneSignal przekazuje Twoje dane do USA (państwo trzecie).  
Jeśli chcesz, by Twoje dane zebrane przez One Signal zostały usunięte, możesz się z nami skontaktować mailowo na adres iod@siepomaga.pl lub wybierając inną formę kontaktu z Fundacją. 
Możesz także wyłączyć powiadomienia web push w Twojej przeglądarce - żeby zobaczyć, jak to zrobić, kliknij tutaj
Politykę prywatności OneSignal znajdziesz tutaj.

 

IV. INNE INFORMACJE

W przypadku reorganizacji Fundacji Siepomaga, możemy przekazać dane osobowe Użytkowników, w tym posiadaczy Kont, przejmującej osobie trzeciej, która zapewni odpowiedni poziom ochrony takich danych.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Fundacja może zmieniać lub uzupełniać Politykę prywatności. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Fundacja będzie informować na stronach portalu Siepomaga.pl. W razie istotnych zmian, Fundacja może wysłać Tobie dodatkowe powiadomienie mailowe na podany przez Ciebie adres email.

Poprzednie wersje

Nazwa Wersja Obowiązuje od
Polityka prywatności Siepomaga.pl 4 14.11.2022
Polityka prywatności Siepomaga.pl 3 28.02.2020
Polityka prywatności Siepomaga.pl 2 21.06.2019
Polityka prywatności Siepomaga.pl 1 01.01.2018