Fundacja Pomocy dzieciom Tak po Prostu

Fundacja Pomocy dzieciom Tak po Prostu

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Jeste­śmy grupą odpo­wie­dzial­nych kobiet, w róż­nym wieku, wyko­nu­ją­cych różne zawody, mają­cych różne sytu­acje rodzinne i życiowe, które poznaw­szy histo­rie i prze­ży­cia dzieci z domów dziecka, stra­ciły poczu­cie nie­win­no­ści i już nie mogą przejść obo­jęt­nie, mówiąc, że nie wie­działy. Naszym celem jest pomóc wycho­wan­kom ośrod­ków opiekuńczo-wychowawczych zbu­do­wać wła­sną toż­sa­mość opartą na poczu­ciu god­no­ści oraz sys­tem war­to­ści wsparty silną moty­wa­cją, by mogli ode­rwać się od wzor­ców sys­te­mo­wych i funk­cjo­no­wać nie­za­leż­nie i świa­do­mie. Chcemy im poma­gać, tak po pro­stu, ponie­waż czu­jemy, że razem jeste­śmy w sta­nie, choć odro­binę polep­szyć ich los.

Cele:

Działamy na rzecz poprawy sytuacji dzieci i młodzieży przebywających w domach dziecka. Organizujemy dla nich pomoc w nauce, aktywizujemy, zapewniamy rozrywkę. Naszym głównym celem jest przygotowanie ich do samodzielności. Współpracujemy z personelem placówek, lekarzami, terapeutami, którzy pomagają nam diagnozować oraz rozwiązywać problemy. Organizujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki dziecka wychowującego się w placówce.  Pomagamy dzieciom krzywdzonym, zaniedbanym i opuszczonym przez zagubionych, nieodpowiedzialnych, obciążonych nałogami rodziców.  Działamy w kierunku odbudowy i reintegracji rodziny biologicznej, zakładając, że naszym celem jest umożliwienie dziecku powrotu do domu.