Fundacja Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną"

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Lidzbark Warmiński, warmińsko-mazurskie

O fundacji
 
Fundatorem Założycielem Fundacji Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną" z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim jest Stowarzyszenie Oświatowe Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, który Uchwałą Walnego Zebrania nr 19/97 z dnia 24 czerwca 1997 r. powołał do życia Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny i przekazał pierwszy 1000 USD na kapitał wieczysty (akt notarialny REP. A NR 17580/1997).

Fundacja Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną" Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim to apolityczna filantropijna organizacja społeczna działająca na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego.

Fundacja oparta jest na amerykańskich wzorach community foundations. Jako pierwsza w Polsce uzyskała formalny wpis do rejestru w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy dnia 23 marca 1998 roku - Nr Rej. F-121/98. W Krajowym Rejestrze Sądowym Fundacja została wpisana pod numerem: 0000033231, w dniu 6 sierpnia 2001r.

Specyfiką Funduszu Lokalnego jest budowanie kapitału wieczystego, pozwalającego na wieloletnie funkcjonowanie, a także skupianie wokół organizacji darczyńców, filantropów i wolontariuszy, szerzących ideę dobroczynności i wspierających bieżące zadania Fundacji.

Misją Fundacji Rozwoju Społecznego Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Lokalnego jest poprawa jakości życia społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizację następujących inicjatyw:

Głównie pomoc dzieciom przewlekle chorym w dofinansowaniu wypoczynku i rehabilitacji (z Funduszu Dziedzinowego Edukacji Zdrowotnej, Wypoczynku i Rehabilitacji),  popieranie wszechstronnego rozwoju i promocji województwa warmińsko-mazurskiego,
wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości, ochrony środowiska, turystyki, edukacji i innych ważnych potrzeb społecznych, pomoc materialna organizacjom obywatelskim działającym na terenie województwa.

Pomogli

Ładuję...