Fundacja Rodziny Waksmundzkich PROJAN

Fundacja Rodziny Waksmundzkich PROJAN

Reprezentant Justyna Cyran - Waksmundzka

E-mail j.waksmundzka@frwp.pl

Telefon 226515379

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Celem Fundacji jest charytatywne działanie społecznie użyteczne na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, jego postępu cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym, obejmujące m.in.  działalność w zakresie pomocy społecznej zmierzającą do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, w szczególności: pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób; opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi; opiekę i wsparcie osób chorych; działalność w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności upowszechnianie wiedzy o chorobach i sposobach przeciwdziałania ich powstawaniu, jak również o formach i metodach leczenia, ułatwianie dostępu doświadczeń medycznych i rehabilitacyjnych.

Wsparli

10 zł

Anonimowy Pomagacz