Fundacja Rodziny Waksmundzkich PROJAN

Fundacja Rodziny Waksmundzkich PROJAN

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Celem Fundacji jest charytatywne działanie społecznie użyteczne na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, jego postępu cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym, obejmujące m.in.  działalność w zakresie pomocy społecznej zmierzającą do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, w szczególności: pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób; opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi; opiekę i wsparcie osób chorych; działalność w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności upowszechnianie wiedzy o chorobach i sposobach przeciwdziałania ich powstawaniu, jak również o formach i metodach leczenia, ułatwianie dostępu doświadczeń medycznych i rehabilitacyjnych.

Pomogli

Ładuję...