Fundacja " SENSORIUM"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Fundacja " SENSORIUM" powstała z myślą o podejmowaniu działań wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie między innymi, z uwagi na niepełnosprawność, ograniczone możliowści rozwoju, niedostosowanie społeczne.

Najważniejsze jest dla nas podejmowanie działań dotyczących opieki, wsparcia i kontynuowania terapii uspołeczniającej  wobec młodziezy i dorosłych osób z autyzmem oraz właczanie tych osób do odpowiedniej grupy rówieśniczej. Ważne jest dla nas utworzenie Integracyjnej Świetlicy Terapeutycznej To Ma Sens pełniacej rolę miejsca wytchnieniowego dla opiekunów osób z autyzmem. Koncentrujemy się także na zorganizowaniu pomocy  terapeutycznej rodzinom osób z autyzmem: rodzeństwu, dziadkom i samym rodzicom. Wsparcie tych osób oraz odbarczenie od streu spowodowanego ciągłą opieką nad autystyznym rodzeństwem, wnukiem, dzieckiem, może przynieść korzyści w codziennej relacji. Rodzice i inni członkowie rodzin wymagają udzialu w warsztatach relaksacyjnych oraz edukacyjnych i rozwijających jakość relacji z autystycznym podopiecznym.

Naszą uwagę zwraca konieczność stałej, wczesnej przesiewowej diagnozy dzieci w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju, w tym autyzmu.

Ważne jest dla nas podemowanie działań zmierzających do poszerzania świadomości o autyzmie i potrzebach  osób autystycznych, między innymi: kampanie społeczne, happeningi, wystawy i wernisaże podopiecznych, cykliczne działania takie jak obchody Dnia Świadomości Autyzmu w kwietniu każdego roku. Chcemy także łączyć społeczności osób autystycznych z pełnosprawnymi rówieśnikami. Dziękujemy za każdy grosz, za najmniejsze wsparcie! 

Wpłaty

Ładuję...