Polska Fundacja Przeciwko Nepotyzmowi

Polska Fundacja Przeciwko Nepotyzmowi

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Sulejówek, mazowieckie

Polska Fundacja Przeciwko Nepotyzmowi jest niezależną organizacją pozarządową.

Pod koniec roku 2013 uzyskaliśmy rejestrację w KRS, a rok 2014 jest datą faktycznego rozpoczęcia działalności.

Jesteśmy w stu procentach oddolną inicjatywą obywatelską. Zaczynamy zupełnie od zera. Nie mamy na razie żadnych środków na działalność ale zamierzamy je zdobyć.

Postanowiliśmy systemowo zająć się poważnym problemem społecznym jakim w Polsce jest nepotyzm.

Główne cele naszej działalności wynikają z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności z jej (szeroko interpretowanego) Artykułu 60:

„Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach”.

Uważamy, że prawo to powinno dotyczyć administracji publicznej, spółek skarbu państwa i pozostałych instytucji publicznych.

Szeroko rozpowszechniona w naszym kraju patologia nepotyzmu jest ewidentnym pogwałceniem tego prawa.
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Najwyższa Izba Kontroli oraz inne instytucje walczące z patologiami życia publicznego klasyfikują nepotyzm jako odmianę korupcji.

My uważamy nepotyzm za odmianę złodziejstwa. Nepota to złodziej. Złodziej wyjątkowo perfidny- okradający ludzi (często młodych, zdolnych, doskonale wykształconych i ambitnych) z atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy, szans na rozwój, a w konsekwencji szans na godne życie.

Postanowiliśmy jako organizacja pozarządowa zająć się tym problemem.

Nasze cele statutowe to:

  1. Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do stworzenia systemu zapewniającego wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej sprawiedliwy dostęp do stanowisk pracy w instytucjach utrzymywanych ze środków publicznych.

  2. Prowadzenie działań zmierzających do monitorowania i demaskowania zjawiska nepotyzmu.

  3. Popularyzowanie wiedzy prawniczej, zwłaszcza dotyczącej prawa pracy.

  4. Prowadzenie działań mających na celu doprowadzenie do penalizacji zjawiska nepotyzmu w administracji publicznej i spółkach skarbu państwa.

  5. Organizowanie szkoleń i konferencji na tematy związane z zachowaniami nieetycznymi w organizacjach.

  6. Wydawanie i tłumaczenie publikacji związanych z rzetelnością procesów rekrutacji pracowników w administracji publicznej i przedsiębiorstwach państwowych.

  7. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

  8. Wyrównywanie szans na rynku pracy, walka ze wszelkimi przejawami dyskryminacji pracowników i kandydatów do pracy.

  9. Działania promujące aktywne metody poszukiwania pracy wśród osób należących do grup defaworyzowanych społecznie i zawodowo.

  10. Rzecznictwo interesów osób wywodzących się z grup defaworyzowanych społecznie i zawodowo oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nie wyrażamy zgody na to, żeby Konstytucja RP i Powszechna Deklaracja Praw Człowieka dalej były w Polsce martwymi przepisami.

Pomogli

Ładuję...