Fundacja Braterska Pomoc Norberta Kaczmarczyka

Fundacja Braterska Pomoc Norberta Kaczmarczyka

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Tarnów , małopolskie

Nasza fundacja została powołana przez posła Norberta Kaczmarczyka by pomagać tak dzieciom jak i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych spowodowanych chorobą lub wypadkiem .Naszym celem jest dotrzeć do naprawdę potrzebujących którym ciężko jest się przebić w gąszczu przepisów i ograniczeń. chcemy wspierać potrzebujących tak w formie pieniężnej finansując operacje jak również rehabilitację które przywrócą im sprawność jak i w formie rzeczowej dając sprzęt by nasi podopieczni mogli prowadzić normalne aktywne życie i nie być wykluczonym na margines społeczny. Pomóżcie nam pomagać ! 

                                   Nasz Statut

1.Celem działalności Fundacji jest organizowanie i niesienie wszelkiej pomocy osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości.

2. Nadrzędnym celem Fundacji jest ochrona godności i integralności każdego człowieka oraz przeciwdziałanie każdej formie dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec niego.

3. Kształtowanie postaw patriotycznych i rozwoju tożsamości narodowej poprzez działania edukacyjne i wspieranie wydarzeń artystycznych związanych a polskimi tradycjami .

§ 14

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie następujących rodzajów przedsięwzięć:

1) Dobroczynności – poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy,

2) Ochrony zdrowia – poprzez przekazywanie środków umożliwiających ratowanie życia i zdrowia, środków ułatwiających korzystanie z opieki lekarskiej i wykwalifikowanych specjalistów oraz zakup lekarstw, środków medycznych, specjalistycznego sprzętu medycznego przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacji oraz hospicjów,

3) Pomocy społecznej – poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także pomoc w usamodzielnianiu się,

4) Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym – finansowanie działań mających na celu rehabilitację, aktywizację zawodową i podniesienie, jakości życia, w tym przekazywanie środków na otwarcie świetlic, warsztatów terapeutycznych lub innych ośrodków rehabilitacyjnych umożliwiających realizację tych celów,

5) Edukacyjnych i terapeutycznych – poprzez przekazywanie środków na szkolenia, treningi, terapie oraz działania zwiększające wiedzę i świadomość społeczeństwa dotyczącą osób chorych, niepełnosprawnych, dotkniętych biedą, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pomogli

Ładuję...