Fundacja Bajka Dzieciom

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Chorzenice, śląskie

Celami Fundacji jest działalność w zakresie: opieki i pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki społecznej, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży ciężko lub nieuleczalnie chorej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz przeciwdziałania osób starszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą oraz działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.


2. Cele Fundacji Bajka Dzieciom 

a) prowadzenie ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego,
b) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci,
c) organizowanie i finansowanie zakupu lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci, 
d) finansowe i materialne wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie , rehabilitację i edukację dzieci  i młodzieży,
e) utworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności centrum rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
f) organizacja transportu beneficjentów fundacji,
g) zakup środków do transportu osób niepełnosprawnych,
h) organizowanie  warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno-terapeutycznych dla dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej, dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i patologicznych,
i) organizację zajęć, imprez, warsztatów, spotkań  o charakterze  integracyjnym dla niepełnosprawnych i ich rówieśników,
j) organizację turnusów rehabilitacyjnych,
k) działalność wydawniczą i organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktaży, wykładów  z zakresu rehabilitacji, leczenia, edukacji, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, praw i przywilejów dotyczących niepełnosprawnych i ich opiekunów,
l) dofinansowywanie kosztów leczenia młodzieży i dzieci chorych,
m) organizację wycieczek, konkursów, festiwali, zawodów, imprez i zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym,
n) organizację  i rozdział darów,
o) powoływanie zakładów lub innych jednostek organizacyjnych,  poprzez które realizowane są cele statutowe fundacji,
p) remontowanie pomieszczeń mieszkalnych.

Pomóż naszym podopiecznym - ZOBACZ NASZE CELE