Pracownia Rozwoju Osobistego

Pracownia Rozwoju Osobistego

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Opole, opolskie

Podejmujemy działania w zakresie przeciwdziałania i leczenia uzależnień oraz zakażeń HIV i AIDS. Pomagamy osobom o obniżonej sprawności fizycznej i mentalnej w pełnym i równoprawnym uczestnictwie w życiu społecznym.

Działamy na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Organizujemy różnego rodzaju programy edukacyjne inicjujące działalność grup liderów młodzieżowych, programy profilaktyczne (np. projekt ”Uczelnie wolne od narkotyków” skierowany do grup studentów opolskich uczelni wyższych), czy programy psychoedukacyjne i szkoleniowe dla wolontariuszy.

Udzielamy nieodpłatnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz społecznej.

Prowadzimy Internetowy Punkt Konsultacyjny - program poradni on-line dla osób poszukujących pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach związanych z używaniem środków psychoaktywnych.

Zajmujemy się promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu.

Prowadzimy prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki.

Udzielamy wsparcia technicznego, organizacyjnego, szkoleniowego i informacyjnego organizacjom i instytucjom zajmujących się przeciwdziałaniem i leczeniem uzależnień.