Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw

Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Ruda Śląska, śląskie

Wspieramy społeczną aktywność obywateli, grup społecznychinstytucji pozarządowych w działaniach zapewniających pomoc ofiarom przestępstw, przemocy oraz niesprawiedliwości, nieudolności i niekompetencji urzędników państwowychsamorządowych.
 
Prowadzimy działania na rzecz praworządności oraz przestrzegania konstytucyjnych i innych praw obywateli.
 
Udzielamy osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa pomocy w sporządzaniu pozwów, wniosków, zażaleń, odwołańinnych pism procesowych.
 
Przeciwdziałamy ponoszeniu dodatkowych strat przez ofiary przestępstw na skutek niewłaściwego traktowania zarówno w toku postępowania karnego, jak i przez środowisko społeczne.
 
Przedstawiamy właściwym organom wnioski zmierzające do zapobiegania przestępczości oraz wtórnej wiktymizacji (dotyczy osób, które oprócz pokrzywdzenia przestępstwem przez sprawcę mogą doznawać powtórnie krzywd przez reakcję społeczeństwa na nią).
 
Skupiamy we wspólnym działaniu osoby, którym bliskie są sprawy ludzkie, a szczególnie osób pokrzywdzonych przez przestępstwo.
 
Pobudzamy mieszkańców Rudy Śląskiej do przeciwstawiania się aktom przemocy, w szerokim tego słowa znaczeniu.
 

Utrzymujemy kontakty z jednostkami ochrony porządku prawnego w celu wypracowania sposobów przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.
 
Podnosimy wśród mieszkańców miasta poczucie godności, szacunku kultury prawnej.
 
Prowadzimy działalność oświatową i popularyzatorską wśród młodzieży dla przeciwdziałania zjawiskom przestępczości i demoralizacji w tym środowisku. 

Udzielamy bezzwrotnych zapomóg dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

 

Wpłaty

Ładuję...