Stowarzyszenie Otwarta Dłoń

Stowarzyszenie Otwarta Dłoń

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Karkowo, zachodniopomorskie

Nasza organizacja w tym roku wygrała dofinansowanie z 
programu Tesco- "Decydujesz, pomagamy"- projekt nosi nazwę "Jak Kargul z Pawlakiem"-Dzień Pieczonego Kurczaka. Wspomniany projekt ma na celu zbliżenie do siebie mieszkańców wsi, zakopanie toporów gniewu i kłótni, które narodziły się kilka lat wstecz. 
Jesteśmy w trakcie realizacji projektu  z grupą nieformalną, projekt nosi nazwę "Rewitalizacja Świetlicy Wiejskiej w Krakowie"- przez cały okres wakacji mieszkańcy w każdą sobotę mogą się spotkać na wieczór filmowy, a młodzi mieszkańcy raz w miesiącu zorganizują Turniej E-sportu. 

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin;
2. działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3. ochrona i promocja zdrowia;
4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
6. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
8. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
9. propagowanie turystyki i krajoznawstwa;
10. propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
11. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen;
12. integracja społeczności lokalnych
13. promocja i organizacja wolontariatu;
14. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
15. promowanie zwyczajów wiejskich
16. działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji aktywnego
wypoczynku.