Fundacja Podwójne Szczęście

Fundacja Podwójne Szczęście

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Radom, mazowieckie

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym w ramach działalności pożytku publicznego. Zadaniami priorytetowymi jest realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia społeczeństwa, powszechność zatrudnienia i obronność kraju.
 


Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:

a) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

b) ochrona i promocja zdrowia;

c) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

d) świadczenie pomocy chorym dzieciom;
 

e) prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom;

f) działalność charytatywna;

g) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

h) wypoczynek dzieci i młodzieży;

i) ratownictwo i ochrona ludności;

j) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

k) promocja i organizacja wolontariatu;

l) pomoc Polonii i Polakom za granicą;

ł) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

m) dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Wpłaty

Ładuję...