Fundacja Liczy się każdy z nas

Fundacja Liczy się każdy z nas

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Gdynia, pomorskie

Chrześcijańska Fundacja Wspierania i Rozwoju Przedsiębiorczości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych Liczy się każdy z nas wspiera osoby niepełnosprawne i dotknięte chorobami, osoby ubogie i zagrożone wykluczeniem społecznym, wychowanków domów dziecka oraz dzieci pochodzących z rodzin patologicznych. Pomagamy, świadcząc pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Organizujemy obozy sportowe, rehabilitacyjne i turystyczno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, osób wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych i dotkniętych chorobami. Wspieramy i organizujemy leczenie oraz rehabilitację osób chorych i niepełnosprawnych. Organizujemy wydarzenia kulturalne i artystyczne, festiwale, festyny i konkursy z udziałem osób wykluczonych społecznie, dotkniętych chorobami i niepełnosprawnymi. Ułatwiamy integracje osób wykluczonych społecznie, w tym likwidujemy uprzedzenia wobec osób wykluczonych. Podejmujemy różne działania mające na celu ograniczenie zjawisk patologii społecznych, w tym narkomanii, alkoholizmu i przemocy. Promujemy i organizujemy wolontariat na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.   Wspieramy świetlice środowiskowe, organizujemy konferencje rozwojowe, przekazujemy do szkół dary rzeczowe, organizujemy wydarzenia kulturalne dla dzieci i młodzieży, bezpłatne korepetycje i pomoc w nauce, pomagamy niepełnosprawnym w poszukiwaniu zatrudnienia, bezrobotnych przygotowujemy do procesów rekrutacyjnych, pomagamy współpracując z: kościołami, szkołami i podmiotami gospodarczymi.   Żyjemy, by pomagać. Pomagamy, by nauczać. Nauczamy, by nasi podopieczni wzrastali - bo liczy się każdy z nas :)